Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

NALOGE DEŽURNEGA UČENCA

 1. Učenec prične z dežurstvom ob 8.05 in konča ob 13.35.
 2. Vrstni red dežurnih učencev določi učitelj – razrednik, zato se učenci ne smejo sami dogovarjati oziroma iskati zamenjav.
 3. Osnovna skrb dežurnega učenca je kontrola ob glavnem vhodu – Sončnem vhodu.
 4. Skrbi za garderobo razredne stopnje. Vsako uro pregleda garderobo, manjši nered uredi sam, na večji nered takoj opozori dežurnega učitelja.
 5. Prijazno sprejme vsakogar, ki obišče šolo: ga pozdravi, v dežurno listo zapiše ime in priimek in namen obiska. Pokaže mu pot na želeno mesto. V listo zapiše tudi učenca, ki zamudi pouk (ime in priimek, čas, razlog zamude).
 6. Kontrolira učence, ki odhajajo od pouka oz. se med urami pouka sprehajajo po šoli ali odidejo iz nje. O tem takoj obvesti dežurnega učitelja.
 7. Pomaga pri razdeljevanju malice učencem prvega triletja.
 8. Med malico ne zapušča mesta dežurnega učenca. Svojo malico prevzame v jedilnici pred začetkom odmora.
 9. Skrbi za red v straniščih razredne stopnje. Na to je pozoren še posebej po odmoru. O morebitnem neredu takoj obvesti dežurnega učitelja. Dežurni učenec je pomemben člen EKOŠOLE in je zgled drugim učencem. Opozarja jih na pravila šolskega reda in discipline. Učence, ki kršijo šolski red in disciplino, zapiše v dokumentacijo dežurstva. V primeru hujših prekrškov oziroma povzročitve škode mora dežurni učenec takoj obvestiti dežurnega učitelja oz. pomočnico ravnateljice.
 10. Mesto dežurnega učenca ob glavnem vhodu je namenjeno izključno opravljanju dežurne službe, zato mora poskrbeti, da ga drugi učenci pri tem ne motijo in se pri njem ne zadržujejo. Razrednik določi, kateri učenec sme dežurnega učenca obiskati in ga seznaniti z delom pri pouku.
 11. Po končanem dežurstvu se učenec in dežurni učitelj pogovorita o opravljeni dežurni službi (uspešnost opravljenega dela, pohvale, graje, predlogi za izboljšanje). Dežurni učitelj zapiše ugotovitve in se podpiše na dežurno listo. Razredniki sproti na razrednih urah analizirajo delo dežurnih učencev.
 12. Uporaba IKT je v skladu s III. poglavjem 11. alineje Hišnega reda OŠ Polzela tudi v času dežuranja nedovoljena.
 13. Dežurni učenec mora prepisati učno snov in opraviti vse obveznosti, ko je zaradi dežuranja manjkal pri pouku.

 

Od vseh nas je odvisno, ali bo šola urejena in prijazna. ZATO NE VARČUJ Z NASMEHOM IN LEPIM ODNOSOM DO VSAKOGAR. DELO OPRAVLJAJ ODGOVORNO.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave