Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

 

PREDMET

RAZRED

4.

5.

6.

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

5

175

5

175

Matematika

5

175

4

140

4

140

Tuji jezik

2

70

3

105

4

140

Likovna umetnost

2

70

2

70

1

35

Glasbena umetnost

1,5

52,5

1,5

52,5

1

35

Družba

2

70

3

105

Geografija

1

35

Zgodovina

1

35

Naravoslovje

2

70

Naravoslovje in tehnika

3

105

3

105

Tehnika in tehnologija

2

70

Šport

3

105

3

105

3

105

Gospodinjstvo

1

35

1,5

52,5

Število predmetov

8/9

9

11

Število ur/teden

23,5

25,5

25,5

Število tednov pouka

35

35

35

Oddelčna skupnost*

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Število tednov dejavnosti

3

3

3

Razširjen program
Neobvezni izbirni predmeti

2/1 (70/35)

2/1 (70/35)

2/1 (70/35)

Individ. in skupin. pomoč

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni/dodatni pouk

1 (35)

1 (35)

1 (35)

Interesne dejavnosti

2 (70)

2 (70)

2 (70)

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave