Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Državni predpisi
(09.12.2009)

-Zakon o zavodih
-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
-Zakon o osnovni šoli
-Zakon o šolski inšpekciji
-Zakon o delovnih razmerjih
-Zakon o javnih uslužbencih
-Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
-Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
-Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na  področju vzgoje in izobraževanja
-Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
-Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
-Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrcih in šolah  v plačilne razrede
-Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
-Zakon o javnih naročilih
-Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
-Zakon o knjižničarstvu
-Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
-Zakon o varstvu osebnih podatkov
-Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
-Zakon o splošnem upravnem postopku
-Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v  OŠ
-Pravilnik o dokumentaciji OŠ
-Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
-Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju  osnovnošolskega izobraževanja
-Pravilnik o publikaciji v OŠ
-Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
-Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v  9-letni osnovni šoli
-Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev  v 9-letni osnovni šoli
-Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
-Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovnih šolah
-Pravilnik o spremembah in dopolnitvi o smeri izobrazbe strokovnih  delavcev v devetletni osnovni šoli
-Pravilnik o financiranju šole v naravi
-Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
-Zakon o računovodstvu
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini
-
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave