Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

OSNOVNA ŠOLA POLZELA

Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Ravnateljica Bernardka SOPČIČ (03) 703-31-00
Pomočnica ravnateljice: Simona TOMŠIČ (03) 703-31-17
Tajništvo: Andreja TRBEŽNIK (03) 703-31-00
Alenka STRAŠEK (03) 703-31-15
Računovodstvo: Anica Paščinski (03) 703-31-22
Majda Diacci (03) 703-31-21
Svetovalna služba: Katja Čeh (03) 703 31 14
Knjižnica: Alja Bratuša (03) 703 31 16
OPZHR: Andreja Starman (03) 703 31 25
Kuhinja: Magda Janžovnik (03) 703 31 26
Faks: (03) 572-01-35
Spletna stran: http://www.osnovna-sola-polzela.si
Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Transakcijski račun: 01373-6030675312
ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688
Uradne ure : govorilne ure ravnateljice:vsak ponedeljek od 7.30 do 9.30tajništvo:vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 14.00 računovodstvo:vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 15.00
Podružnična šola ANDRAŽ, Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela, Tel.: (03) 572- 02-73, Elektronski naslov: andraz1@siol.net, Vodja enote: Olga PALIR
Enota vrtec POLZELA, Glavni trg 1, 3313 PolzelaTel.: (03) 572-20-18 Pomočnica ravnateljice: Sabina POSEDEL

 

USTANOVITELJICA

Ustanoviteljica šole je Občina Polzela. Sedež šole je na naslovu Šolska ulica 3. K šoli spadata še Podružnična šola Andraž in Enota vrtec Polzela.

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Polzela zajema učence občine Polzela. Obsega naslednje vasi oziroma zaselke: Polzela, Podvin pri Polzeli, Dobrič, Založe, Orova vas, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Andraž nad Polzelo.

 

UPRAVLJANJE ŠOLE IN VRTCA

Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, torej občine (Valerija Pukl, Nataša Presečnik, Zoran Lukner), pet predstavnikov Zavoda (Dragica Vidmar, Nataša Herodež Kranjec, Barbara Hudoklin, Vesna Verdev, Angelika Urbanc) in trije predstavniki staršev (Klavdija Bezjak, Robert Šmid, Maja Skaza). Predstavnike staršev volita v svet zavoda sveta staršev šole in vrtca.

 

KOLEGIJ

Kolegij je posvetovalno telo ravnateljice. Sestavljajo ga: pomočnica ravnateljice šole, vodje aktivov, svetovalna delavka, specialna pedagoginja, knjižničarka, vodja POŠ Andraž.

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi, razredni in predmetni po vertikali in horizontali, krovni po triletju.

 

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolska skupnost oz. parlament učencev. Vodi ga ravnateljica Bernardka Sopčič v sodelovanju s svetovalno službo oz. z drugimi strokovnimi delavci.

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

 

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

Na centralni šoli je 586 učencev; to je 26 oddelkov in 9 oddelkov podaljšanega bivanja. Na POŠ Andraž je 38 učencev; to so 3 oddelki in 2 oddelka podaljšanega bivanja.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave