Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

OSNOVNA ŠOLA POLZELA

Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Ravnateljica Bernardka SOPČIČ (03) 703-31-00
Pomočnica ravnateljice: Simona TOMŠIČ (03) 703-31-17
Tajništvo: Andreja TRBEŽNIK (03) 703-31-00
Alenka STRAŠEK (03) 703-31-15
Računovodstvo: Andreja Kumer (03) 703-31-22
Mateja Borovnik (03) 703-31-21
Svetovalna služba: Katja Čeh (03) 703 31 14
Knjižnica: Alja Bratuša (03) 703 31 16
OPZHR: Anja Sever (03) 703 31 25
Kuhinja: Magda Janžovnik (03) 703 31 26
Faks: (03) 572-01-35
Spletna stran: http://www.osnovna-sola-polzela.si
Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Transakcijski račun: 01373-6030675312
ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688
Uradne ure : govorilne ure ravnateljice: vsak ponedeljek po dogovoru; tajništvo: vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 14.00; računovodstvo: vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 14.00.
Podružnična šola ANDRAŽ, Andraž nad Polzelo 158, 3313 Polzela, Tel.: (03) 572- 02-73, Elektronski naslov: andraz1@siol.net, Vodja enote: Olga PALIR
Enota vrtec POLZELA, Glavni trg 1, 3313 Polzela Tel.: (03) 572-20-18 Pomočnica ravnateljice: Sabina POSEDEL

 

  • USTANOVITELJICA

 

Ustanoviteljica šole je Občina Polzela. Sedež šole je v stavbi Šolska ulica 3. K šoli spadata še Podružnična šola Andraž in Enota vrtec Polzela.

 

  • OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

 

Osnovna šola Polzela zajema učence občine Polzela. Obsega naslednje vasi oziroma zaselke: Polzela, Podvin pri Polzeli, Dobrič, Založe, Orova vas, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Andraž nad Polzelo.

 

  • UPRAVLJANJE ŠOLE IN VRTCA

 

Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, torej občine (Ivan Kapitler, Valerija Pukl, Felix Skutnik), pet predstavnikov Zavoda (Mateja Aubreht, Nataša Herodež Kranjec, Karmen Zupanc, Mateja Medved, Petra Vešligaj) in trije predstavniki staršev (Lidija Krk, Andreja Mešič, Jan Koren). Predstavnike staršev volita v Svet zavoda Sveta staršev šole in vrtca.

 

  • KOLEGIJ

 

Kolegij je posvetovalno telo ravnateljice. Sestavljajo ga: pomočnica ravnateljice šole, vodje aktivov, svetovalna delavka, specialna pedagoginja, knjižničarka, vodja POŠ Andraž. Sestane se po potrebi glede na posebnosti in posebne dogodke.

 

  • STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi, razredni in predmetni po vertikali in horizontali, krovni po triletju.

 

  • SKUPNOST UČENCEV

 

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolska skupnost oz. parlament učencev. Vodi ga ravnateljica Bernardka Sopčič v sodelovanju s svetovalno službo oz. z drugimi strokovnimi delavci.

 

  • SVET STARŠEV

 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

 

  • ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

 

Na centralni šoli je 630  učencev; to je 26 oddelkov in 9 oddelkov podaljšanega bivanja. Na POŠ Andraž je 26 učencev; to so 3 oddelki in 1 oddelek podaljšanega bivanja.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave