Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

 

PRAVILNIK ZA POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

 

Učenci ali skupine učencev lahko v skladu s kriteriji v času šolanja prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

 

Predlogi

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo:

  • člani oddelčne skupnosti
  • razrednik
  • drugi strokovni delavci šole
  • mentorji dejavnosti
  • ravnateljica

 

Pohvale

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec ali več učencev izkaže/-jo s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, je/so ustno pohvaljen/-i. Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.

Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih. Pisne pohvale se podeljujejo za:

▪      prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole;

▪      bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom;

▪      doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja;

▪      posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole;

▪      nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo;

▪      aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole.

 

Priznanja

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. Priznanja se izrekajo za:

▪      večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu;

▪      doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje celotne države;

▪      večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih;

▪  večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole.

 

Nagrade

Učenci so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.

Pisne pohvale podeljuje razrednik ali mentor ob koncu šolskega leta, priznanja in nagrade pa ravnatelj.

Ob koncu triletij (3., 6. in 9. razreda) ravnatelj na slavnosten način podeli pohvale, priznanja in nagrade.

 

Priznanja in nagrade ob koncu šolanja

Ob koncu devetega razreda želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo: pri učenju, za delo v oddelčni skupnosti, v interesnih dejavnostih in drugih aktivnostih, pri čemer upoštevamo dosežke na učnem in vzgojnem področju. Ravnateljica podeljuje:

▪          pohvale in priznanja za posebne dosežke,

▪          pohvale za delo na vzgojnem področju,

▪          bronasta, srebrna in zlata priznanja (za večletne dosežke na učnem in vzgojnem področju).

Podeljuje jih ravnateljica na valeti.

Vsi učenci, ki prejmejo zlato priznanje, se vpišejo v zlato knjigo šole.

V vsakem šolskem letu morajo učenci za pridobitev priznanja predložiti razredničarki dokazila z dosežki v prvem tednu po prvomajskih počitnicah.

Učenec, ki je predlagan za eno izmed navedenih priznanj, mora poleg dosežkov imeti tudi lep in spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole ter biti pripravljen nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

Pohvale in priznanja za posebne dosežke ter pohvale na vzgojnem področju

Šola podeljuje tudi pohvale in priznanja za posebne dosežke na določenih področjih v državnem in mednarodnem merilu in pohvale za poseben prispevek na vzgojnem področju.

 

BRONASTO PRIZNANJE

prejmejo vsi, ki izpolnjujejo vse točke izmed naštetih kriterijev:

▪      povprečje zaključenih ocen ob koncu leta najmanj 4, dvakrat lahko najmanj 3,5;

▪      dve bronasti priznanji, od katerih mora biti eno iz učnega predmeta;

▪      zlata bralna značka.

Namesto enega bronastega priznanja velja tudi eden izmed spodaj naštetih dosežkov:

▪      do 5. mesto na regijskem tekmovanju,

▪      do 10. mesto na državnem tekmovanju,

▪      sodelovanje v pevskem zboru (6 let),

▪      raziskovalna naloga.

Učenec lahko prejme bronasto priznanje tudi, če je imel ob lepem vedenju 6 let povprečje zaključenih ocen najmanj 4,5 oz. je dosegel izjemen osebni napredek.

 

SREBRNO PRIZNANJE

prejmejo vsi, ki izpolnjujejo vse točke izmed naštetih kriterijev:

▪      povprečje zaključenih ocen ob koncu leta najmanj 4,5, enkrat lahko najmanj 4;

▪      zlata bralna značka;

▪      srebrno ali zlato priznanje za angleško ali nemško bralno značko (3 leta);

▪      osvojitev srebrnega priznanja iz učnega predmeta ali osvojitev štirih bronastih priznanj, od katerih morajo biti tri iz učnega predmeta, ali dvakrat osvojeno srebrno priznanje z raziskovalnimi nalogami na državni ravni, če so praviloma sodelovali največ trije učenci;

▪      pomoč sošolcem, vodenje razreda, prizadevno delo v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu;

▪      prispevek k ugledu OŠ Polzela (šolsko ter obšolsko delo), izjemoma štirikrat

povprečje zaključenih ocen najmanj 4,5 ob izjemnem osebnem napredku.

Namesto enega bronastega priznanja velja tudi eden izmed spodaj naštetih dosežkov:

-          osvojitev 1. do 5. mesta na regijskem tekmovanju,

-          1. do 10. mesta na državnem tekmovanju ali kak drug izjemen dosežek učenca (upoštevamo tudi skupinske dosežke).

 

ZLATO PRIZNANJE

prejmejo vsi, ki izpolnjujejo vse točke izmed naštetih kriterijev:

▪      povprečje zaključenih ocen ob koncu leta najmanj 4,5;

▪      zlata bralna značka;

▪      srebrno ali zlato priznanje za angleško ali nemško bralno značko (3 leta);

▪      osvojitev zlatega priznanja iz učnega predmeta ali osvojitev treh srebrnih priznanj, od katerih morata biti dve iz učnega predmeta, ali dvakrat osvojeno zlato priznanje z raziskovalnimi nalogami, če so praviloma sodelovali največ trije učenci;

▪      pomoč sošolcem (z rezultati), vodenje razreda: prizadevno delo v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu;

▪      prispevek k ugledu OŠ Polzela (šolsko ter obšolsko delo);

▪      ob izjemnih uspehih na tekmovanjih v znanju je lahko 5 let povprečje zaključenih ocen najmanj 4,5.

Namesto enega srebrnega priznanja velja tudi eden izmed spodaj naštetih dosežkov:

▪      osvojitev 1. mesta na regijskem tekmovanju,

▪      1. do 5. mesta na državnem tekmovanju oz. kak drug izjemen dosežek učenca (upoštevamo tudi skupinske dosežke).

 

VPIS V ZLATO KNJIGO 

V zlato knjigo je vpisan učenec, ki prejme ZLATO PRIZNANJE Osnovne šole Polzela.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave