Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

PREDMET

RAZRED

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

4

140

3,5

122,5

4,5

144

Matematika

4

140

4

140

4

128

Tuji jezik

4

140

3

105

3

96

Likovna umetnost

1

35

1

35

1

32

Glasbena umetnost

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

2

70

2

70

2

64

Državljanska in domovinska kultura ter etika

1

35

1

35

 

 

Fizika

 

 

2

70

2

64

Kemija

 

 

2

70

2

64

Biologija

 

 

1,5

52,5

2

64

Naravoslovje

3

105

 

 

 

 

Tehnika in tehnologija

1

35

1

35

 

 

Šport

2

70

2

70

2

64

Izbirni predmeti *

2/3

70/105

2/3

70/105

2/3

64/96

Število predmetov

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Število ur/teden

27/28

27,5 /28,5

27,5 /28,5

Število tednov pouka

35

35

32

Oddelčna skupnost*

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Število tednov dejavnosti

3

3

3

Razširjeni program
Individ. in skupin. pomoč

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni/dodatni pouk

1

1

1

Interesne dejav.

2

2

2

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

*Učenci od 4. do 9. razreda imajo uro oddelčne skupnosti po urniku.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave