Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

 

Prijava

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • praviloma v juniju za naslednje šolsko leto oziroma
  • kadar koli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki jo predpiše minister in je priloga teh pravil. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.

Učenci, ki imajo šolsko kosilo, prejmejo kartico s kodo, s katero se morajo vsak dan evidentirati na kodnem elektronskem čitalcu. Brez kartice ne morejo prejeti kosila.

Kartico lahko pozabijo le enkrat v mesecu. Takrat dobijo potrdilo v tajništvu šole. Če pozabijo kartico večkrat v mesecu, kosila ne morejo prejeti, vendar se obračuna.

 

Naročilo na mesečno kosilo lahko učenci koristijo, če zaužijejo vsaj 15 (petnajst) kosil mesečno.

V primeru odsotnosti učenca, mu starši ne morejo nositi obrokov hrane domov.

 

Preklic prijave in odjava prehrane

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi lahko starši oddajo pri:

  • razredniku,
  • organizatorju šolske prehrane,
  • v tajništvu ali računovodstvu šole.

Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave. Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v računovodstvu.  Poiščejo pa ga lahko tudi na spletni strani šole, s pomočjo modula Prehrana na eAsistent-u, kjer imamo vzpostavljen sistem blagajniškega evidentiranja prehrane.

 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

Starši so dolžni ODJAVITI posamezen obrok ali vse obroke s pomočjo eAsistent-a.

Dnevno kosilo lahko starši prijavijo s pomočjo eAsistent-a.

Učenci, ki imajo dnevno kosilo, se morajo s kartico evidentirati na kodnem elektronskem čitalcu. Brez kartice ne morejo prejeti kosila.

Prijave in odjave na šolske obroke hrane sprejemamo vsak dan do 8.30.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga ODJAVI VSAJ EN DELOVNI DAN PREJ, in sicer do 8. 30.

Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo subvencionirane obroke.

Učenec ne more odpovedati obrokov hrane.

V izjemnih primerih (nenadna bolezen ali kakšen drug izredni dogodek) se šteje za pravočasno odjavo, če je sporočena 1. dan učenčeve odsotnosti, do 8.30 ure na način, kot je naveden v prvem odstavku te točke.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurziji, taborih, ŠVN ipd., na katerih sodeluje šola, odjavi šola.

Odjavo odda pedagoški delavec, odgovoren za izvedbo določene dejavnosti.

 

Plačilo polne cene obroka

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka.

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

 

Neprevzeti obroki

  • Pravočasno odjavljene obroke ali obroke, ki jih učenci v predvidenem času niso prevzeli, šola brezplačno odstopi drugim učencem, zaradi odnosa do hrane in kulture prehranjevanja.
  • Hrana, ki ostane, se lahko odstopi tudi humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.

 

 

 

KONTAKNI OBRAZEC

Vaše pravo ime (obvezno)

Vaš E-naslov (obvezno)

Predmet

Vaše sporočilo

captcha

Vnesite varnostno kodo:

 

Dnevno kosilo

Dnevno kosilo lahko starši  prijavijo na zgoraj navedene telefonske številke, oziroma učenci v tajništvu šole.

 

Plačilo polne cene obroka

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave