Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi. Zato je zagotavljanje čim boljših pogojev za zdravo prehranjevanje v šoli zelo pomembno. Učencem je v tem obdobju potrebno zagotavljati pestro, mešano, hranilno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena starosti in stopnji telesne dejavnosti.

Med zdrave prehranjevalne navade sodi uživanje zajtrka oziroma zgodnjega jutranjega obroka. Učencem kot dopolnilo jutranjega obroka ponujamo jutranje jabolko.

Dobre navade temeljijo tudi na rednem in zadostnem uživanju sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava sta veliko več kot le skupek vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin, sladkorjev in kislin. Vsebujejo še veliko drugih zaščitnih snovi, ki pridejo do izraza šele v medsebojnem delovanju. V obdobju rasti otrok je ključnega pomena predvsem zadosten vnos železa z vitaminom C, kalcija in joda. Zato bomo učencem poleg sadja in zelenjave, ki jih dobijo pri šolskih obrokih hrane, ponudili sadje, zelenjavo in po novem tudi mleko v okviru projekta ŠOLSKA SHEMA. To je evropski projekt s finančno podporo Evropske unije, s slovenskim sofinanciranjem, ki nudi učencem dodaten, brezplačen obrok.

Vpliv sadja in zelenjave na zdravje je odvisen od  kakovosti pridelave. Zato želimo ponuditi čim več kvalitetnega, bio ali integrirano pridelanega sadja in zelenjave iz bližnjega okolja in se vključiti v LOKALNO TRAJNOSTNO OSKRBO S HRANO pod sloganom »Od njive do krožnika v lokalnem okolju.« Spodbuditi bi želeli naše okolje, predvsem pa kmete, za ZELENO JAVNO NAROČANJE.

Sprejet je bil Zakon o šolski prehrani, ki zagotavlja kakovostno šolsko prehrano, ki jo na naši šoli že imamo.

Vpliva na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja, učencem iz socialno manj spodbudnega okolja pa zagotavlja enake možnosti.

Sprejeta so bila PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE NA OŠ POLZELA, ki zahtevajo doslednost pri uresničevanju učencem, kuharskemu osebju, učiteljem ter drugim strokovnim delavcem in staršem. V večje zadovoljstvo vseh smo letos dodali še nekaj pravil.

Na naši šoli nudimo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Po dogovoru pripravljamo tudi dietno prehrano. Za pripravo potrebujemo vsako šolsko leto novo potrdilo zdravnika.

Zjutraj in dopoldne imajo vsi otroci možnost sadnega obroka (jabolko). Ves čas je otrokom na voljo vodni bar z zdravo pitno vodo. Učencem bomo tedensko nudili bio malico. Pripravljali bomo zdrave sendviče z različno zelenjavo in kvalitetnimi mesninami.

Ponujen jim bo TRADICIONALEN SLOVENSKI ZAJTRK, ob pomoči ministrstev, čebelarskih društev, kmetov in prehrambene industrije. Ta dan bomo za malico pripravili zdrave sendviče z različno zelenjavo in kvalitetnimi mesninami in zelenjavnimi pomakami. Učenci bodo izbrali eno predlagano dejavnost in  ustvarjali verze o sadju in zelenjavi ter izbrali najlepše. S pomočjo plakatov in spremljevalne zgodbe bomo predstavili avtohtone sorte sadja in zelenjave našega okolja. Zapisali bomo primere celodnevnih , uravnoteženih, sezonskih jedilnikov, ki vključujejo naše tradicionalne jedi.

Zbirali recepte in zapisali svoje o zelenjavnih jedeh ter jih shranili v svojo kuharsko knjigo.

V šolsko prehrano prednostno vključujemo hrano, ki je pridelana v našem neposrednem okolju, oziroma na širšem območju Slovenije. Ta živila vsebujejo več hranilnih snovi, so sveža in boljšega okusa. Ti prehrambeni izdelki so naravni sokovi, žitne kaše,kruh z manj soli in živila z manj maščobe. Ponujali bomo manj sladke jedi in nesladkane napitke.

S tem podpiramo tudi lokalno kmetijstvo.

Hkrati pa bomo izvajali vzgojno-izobraževalne dejavnosti, s katerimi bomo SPODBUJALI ZDRAVO PREHRANJEVANJE in KULTURO PREHRANJEVANJA ter upoštevali pravila šolske prehrane, ki izhajajo iz Zakona o šolski prehrani.

  • Prednostna naloga je ODNOS DO HRANE IN KULTURNO UŽIVANJE HRANE.
    Učenci se higiensko pripravijo na zaužitje malice in jo kulturno zaužijejo. Razdelitev in zaužitje malice nadzorujejo razredniki. Učenci ostanejo v razredu prvih 10 minut odmora za malico.
  • Prav tako razvijajo kulturo prehranjevanja in spoštljiv odnos do hrane v oddelkih podaljšanega bivanja.
  • Dolžni pa so jih spoštovati tudi vsi učenci pri uživanju kosila, ker je zelo pomembno okolje, v katerem obrok zaužijemo. Zato poudarjamo naslednja pravila vedenja v jedilnici:

–          torbe, vrhnja oblačila in čevlji ne sodijo v jedilnico,

–          pred jedjo si umijemo roke,

–          mirno čakamo v vrsti za kosilo,

–          kulturno užijemo hrano,

–          ne motimo ostalih udeležencev pri kosilu,

–          za seboj počistimo,

–          po jedi odidemo mirno iz jedilnice,

  • Pouk o zdravem načinu življenja in prehranjevanja bo integriran v vse učne predmete.
  • V plan oddelčne skupnosti vključijo kot osrednjo temo ZDRAVA, VARNA HRANA in ODNOS DO HRANE ter o tem večkrat spregovorijo. Vsaka OS sprejme pravila. Dogovorijo se o ukrepanju ob kršitvah in slabem odnosu do hrane. O uresničevanju dogovorjenih pravil bodo razredi medsebojno tekmovali.
  • Izvedli bomo več naravoslovnih dni na temo ZDRAVE PREHRANE (ZDRAVI ZOBJE IN ZDRAVA PREHRANA, PREHRANA IN ZDRAVJE, ENERGIJA …) in celostni športni dan DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ, kjer se bodo seznanili s pomenom naravno pridelane hrane v lokalnem okolju in pomenom medenih proizvodov v prehrani.
  • Vključujemo se tudi v šolske projekte:

– OB ZNANJU KULTURA SRCA – izvajanje vzgojnega načrta v skladu z vrednotami kulturnega prehranjevanja in spoštljivega odnosa do hrane;

– državni projekt ZDRAVA ŠOLA in mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, kjer bo poseben poudarek na odnosu do hrane, kulturi prehranjevanja in na varni, zdravi hrani. Posebno  pozornost bomo namenili ZAVRŽENI HRANI in zmanjšanju količin odpadne hrane na šoli. Hrana naj postane vrednota  vseh nas.

  • Izvajali bomo notranje spremljanje dogovorjenih pravil šolske prehrane, in sicer:

– izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti učencev, staršev in odgovornih oseb;

– upravičenost do subvencije za malico in kosilo;

– dodelili bomo izredne subvencije;

– vodili evidenco prijavljenih otrok na šolsko prehrano;

– dosledno vodili odjavljanje obrokov za učence;

– izvedli ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano, uživanju sadja in zelenjave,

– opravili analize ter ustrezno ukrepali.

Vzgojno-izobraževalne ustanove so tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov ter tudi na spoštljiv odnos do hrane. Vendar pa nam brez podpore staršev to ne bo uspelo.

Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Milena Hriberšek.

Naloge organizatorja zdravstveno higienskega režima Anja Sever.

Plačila prehrane ureja Mateja Borovnik.

Dnevne odjave prehrane sprejema kuhinja, preklic obrokov pa tajništvo.

Vprašanja o subvencioniranju šolske prehrane naslovite na Katjo Čeh.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave