Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Zbirali recepte in zapisali svoje o zelenjavnih jedeh ter jih shranili v svojo kuharsko knjigo.

 

V šolsko prehrano prednostno vključujemo hrano, ki je pridelana v našem neposrednem okolju, oziroma na širšem območju Slovenije. Ta živila vsebujejo več hranilnih snovi, so sveža in boljšega okusa. Ti prehrambeni izdelki so naravni sokovi, žitne kaše,kruh z manj soli in živila z manj maščobe. Ponujali bomo manj sladke jedi in nesladkane napitke.

S tem podpiramo tudi lokalno kmetijstvo.

 

Hkrati pa bomo izvajali vzgojno-izobraževalne dejavnosti, s katerimi bomo SPODBUJALI ZDRAVO PREHRANJEVANJE in KULTURO PREHRANJEVANJA ter upoštevali pravila šolske prehrane, ki izhajajo iz Zakona o šolski prehrani.

 

 • Prednostna naloga je ODNOS DO HRANE IN KULTURNO UŽIVANJE HRANE.
  Učenci se higiensko pripravijo na zaužitje malice in jo kulturno zaužijejo. Razdelitev in zaužitje malice nadzorujejo razredniki. Učenci ostanejo v razredu prvih 10 minut odmora za malico.
 • Prav tako razvijajo kulturo prehranjevanja in spoštljiv odnos do hrane v oddelkih podaljšanega bivanja.
 • Dolžni pa so jih spoštovati tudi vsi učenci pri uživanju kosila, ker je zelo pomembno okolje, v katerem obrok zaužijemo. Zato poudarjamo naslednja pravila vedenja v jedilnici:
 • torbe, vrhnja oblačila in čevlji ne sodijo v jedilnico,
 • pred jedjo si umijemo roke,
 • mirno čakamo v vrsti za kosilo,
 • kulturno užijemo hrano,
 • ne motimo ostalih udeležencev pri kosilu,
 • za seboj počistimo,
 • po jedi odidemo mirno iz jedilnice,
 • Pouk o zdravem načinu življenja in prehranjevanja bo integriran v vse učne predmete.
 • V plan oddelčne skupnosti vključijo kot osrednjo temo ZDRAVA, VARNA HRANA in ODNOS DO HRANE ter o tem večkrat spregovorijo. Vsaka OS sprejme pravila. Dogovorijo se o ukrepanju ob kršitvah in slabem odnosu do hrane. O uresničevanju dogovorjenih pravil bodo razredi medsebojno tekmovali.
 • Izvedli bomo več naravoslovnih dni na temo ZDRAVE PREHRANE (ZDRAVI ZOBJE IN ZDRAVA PREHRANA, PREHRANA IN ZDRAVJE, ENERGIJA …) in celostni športni dan DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ, kjer se bodo seznanili s pomenom naravno pridelane hrane v lokalnem okolju in pomenom medenih proizvodov v prehrani.
 • Vključujemo se tudi v šolske projekte:

– OB ZNANJU KULTURA SRCA – izvajanje vzgojnega načrta v skladu z vrednotami kulturnega prehranjevanja in spoštljivega odnosa do hrane;

– državni projekt ZDRAVA ŠOLA in mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, kjer bo poseben poudarek na odnosu do hrane, kulturi prehranjevanja in na varni, zdravi hrani. Posebno  pozornost bomo namenili ZAVRŽENI HRANI in zmanjšanju količin odpadne hrane na šoli. Hrana naj postane vrednota  vseh nas.

 • Izvajali bomo notranje spremljanje dogovorjenih pravil šolske prehrane, in sicer:

– izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti učencev, staršev in odgovornih oseb;

– upravičenost do subvencije za malico in kosilo;

– dodelili bomo izredne subvencije;

– vodili evidenco prijavljenih otrok na šolsko prehrano;

– dosledno vodili odjavljanje obrokov za učence;

– izvedli ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano, uživanju sadja in zelenjave, opravili analize ter ustrezno ukrepali.

 

V šolskem letu 2020/2021 smo uvedli sistem blagajniškega evidentiranja prehrane in vzpostavili modul Prehrana na eAsistent-u za starše.

Vzgojno-izobraževalne ustanove so tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov ter tudi na spoštljiv odnos do hrane. Vendar pa nam brez podpore staršev to ne bo uspelo.

Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Milena Hriberšek.

Naloge organizatorja zdravstveno higienskega režima Anja Sever.

Plačila prehrane ureja Mateja Borovnik.

Dnevne odjave prehrane in dnevna kosila urejate preko spletne aplikacije eAsistent.

Vprašanja o subvencioniranju šolske prehrane naslovite na Katjo Čeh.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave