SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Uveljavljanje subvencije šolske prehrane v šolskem letu 2017/2018
Za uveljavljanje subvencije malice in kosila staršem NAČELOMA NE BO VEČ POTREBNO ODDAJATI VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO, ampak bomo na šoli upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, da družina učenca na dan 1. 9. 2017 ne bo imela veljavne odločbe o otroškem dodatku (ker pravice do otroškega dodatka ni uveljavljala ali ji le-ta poteče s koncem avgusta). V tem primeru starši pri centru za socialno delo avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2017/2018, mora v avgustu 2017 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo. Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, ki velja tudi za pravico do otroškega dodatka. Subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2017 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

 

Višina subvencije in upravičenost do subvencije

Višina subvencije malice ostaja enaka. Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega  53 %  neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino in učenci, ki so prosilci za azil.

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

– do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene kosila;

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;

– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

 

Upravičenost do dodatne subvencije za malico in kosilo, ki jo določi šola

Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se poleg dohodka na družinskega člana, izraženega v odstotku povprečne plače, upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca in ki nastopijo zaradi:

 • dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,
 • nenadne izgube zaposlitve staršev ter
 • naravne ali druge nesreče.

Poleg vloge na obrazcu morajo starši priložiti še utemeljitev, katere od okoliščin, navedene v zgornjem odstavku, so razlog za uveljavljanje te pravice in na kakšen način vplivajo na dejanski socialni in materialni položaj učenca.

Pred izdajo sklepa šola pridobi soglasje centra za socialno delo.

 

Upravičenci do subvencionirane šolske prehrane

Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo učenci za:

 • vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v

skladu s šolskim koledarjem;

 • iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice oziroma kosila dnevno na učenca iz socialno manj spodbudnega okolja.

 

Odločanje ravnatelja o pravici do subvencije, ki jo dodeli šola

O pravici do subvencije za malico in do subvencije za kosilo, ki jo dodeli šola, odloči ravnatelj s sklepom. Sklep mora izdati:

 • najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma
 • do 31. avgusta za vloge, oddane v juniju in juliju za naslednje šolsko leto.

 

Plačevanje prehrane

Šolska prehrana (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 10. v mesecu za pretekli mesec, ali preko trajnega naloga, ki ga starši odprejo v šoli. Rok plačila je do 18. v mesecu.

 

Ukrepi zaradi neplačevanja

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane (razen malice) do plačila zaostalih obveznosti.

Pred tem se:

 • vroči staršem obvestilo in opomin,
 • ugotovi plačilna sposobnost staršev in
 • pridobi mnenje pristojnega ministrstva.

Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane kljub opominu, sproži postopek plačila preko sodišča.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila so pristojni:

 • organizator šolske prehrane,
 • računovodkinja oziroma pooblaščena računovodska delavka,
 • ravnatelj.

 

Pritožba na sklep ravnatelja

Zoper sklep je dovoljena pritožba. Če sklep ni izdan v roku, ima vlagatelj pravico do pritožbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena.

Pisno pritožbo z obrazložitvijo zoper sklep je možno vložiti po pošti ali v tajništvo šole v osmih dneh po prejemu sklepa.

 

Odločanje ravnatelja o pritožbi

Najkasneje v sedmih dneh po prejemu pritožbe lahko ravnatelj na podlagi navedb v pritožbi in dodatnih poizvedb svojo odločitev spremeni.

Če svoje odločitve ne spremeni v sedmih dneh, odstopi pritožbo v reševanje pritožbeni komisiji (v nadaljevanju: komisija).

 

Odločanje komisije

O pritožbi odloča komisija, ki je na šoli pristojna za odločanje v zvezi z uresničevanjem pravic učencev.

Komisija je dolžna najkasneje v sedmih dneh od prejema pritožbe odločiti o pritožbi. Odločitev komisije je dokončna.

Zoper odločitev komisije je dovoljeno vložiti zahtevo za varstvo pravic na upravnem sodišču.

 

Celotna PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE in ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI si lahko preberete na spletni strani šole.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave