Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Karierno orientacijo vodi svetovalna delavka Katja Čeh.

 

AKTUALNO 2018/19:

Znano je stanje prijav na vpis v programe srednjih šol (stanje na dan 9. april 2019). Le-to se lahko še spreminja, saj imajo vsi devetošolci do 23. aprila 2019 možnost, da prijavnico prenesejo na drug program, če menijo, da bi bilo to za njih ustrezneje. Pred tem naj se nujno posvetujejo s svetovalno službo. Stanje prijavljenih lahko preverite na spletni strani pristojnega ministrstva.

Izšel je Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/20. V njem so opisani pomembni datumi, postopki v zvezi z vpisom in navedeni vsi srednješolski izobraževalni programi in število razpisanih prostih mest zanje. Celoten razpis je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izšel je razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/20 – bodoči dijaki prvih letnikov se boste lahko prijavljali v mesecu juniju. Nabor izobraževalnih programov, ki so jih opredelili za deficitarne, in več informacij na: tej povezavi.

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije dijakom prvih letnikov srednjih šol v šolskem letu 2018/19. Informacije na povezavi.

POKLICNI BAROMETER: Zavod RS za zaposlovanje je izvedel raziskavo o pričakovanih gibanjih na trgu dela – kateri poklici so uravnoteženi, podhranjeni ali zasičeni glede na razmerje ponudbe in povpraševanja delovnih mest. Ogledate si jih lahko na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-barometer .

 


ROKOVNIK VPISA
V prilogi najdete pomembne datume aktivnosti ob vpisu v srednje šole: odpri.

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA
Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2017/18 se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Tabelo za izračun točk najdete tukaj.

Izjeme: rudarstvo, umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); športni oddelek gimnazije (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki).
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).

 

IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

1. krog: V 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v prvem krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki niso zbrali dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. Prejmejo novo prijavo, na katero navedejo želene programe;

2. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 1. krogu, kandidirajo na 10 % prostih mest na šolah, ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov;

3. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 2. krogu se vpišejo na šole, ki še imajo prosta mesta.

 

KORISTNE POVEZAVE

Učenci naj poleg informacij, ki jih dobijo v šoli, skušajo razmišljati tudi s pomočjo sledečih spletnih strani:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (rokovnik, razpis za vpis (januar), arhiv podatkov vpisa, omejitev, …);
Portal Moja izbira (opisi poklicev, srednjih šol, srednješolskih programov, tabela za izračun točk, informacije o štipendijah, …);
Portal eSvetovanje Zavoda za zaposlovanje (vprašalniki za odkrivanje interesov, lastnosti, kompetenc; informacije o poklicih, trgu dela itd.);
- Poklici danes za jutri (poklici, predstavljeni skozi osebne zgodbe mladih)
Računalniški program Kam in kako (geslo dobijo učenci v šoli; interaktivni vprašalnik, predstavitve poklicev, …);
Serija izobraževalnih oddaj RTVS: To bo moj poklic (polurne oddaje, ki predstavljajo različne poklice);
- Dijaski.net (raznovrstne informacije glede srednje šole);
Mesto mladih: portal za mlade;
- Watchado (portal z video zgodbami o različnih delovnih mestih in aktualnih poklicih po tujini; potrebno znanje angleščine/nemščine);
- spletne strani srednjih šol (predmetniki, urniki, dejavnosti).

KAM PO NASVET?

Poleg aktivnosti v okviru razrednih ur, se bodo devetošolci skupaj s starši udeležili individualnih posvetovalnih pogovorov pri svetovalni delavki v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Če bi potrebovali več pomoči pri izbiri, se obrnite na svetovalno delavko v šoli ali na Karierni kotiček UPI Ljudske univerze v Žalcu (03 713 35 51).

ŠTIPENDIJE

Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši za učence zaprosite za eno izmed štipendij. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/) ter spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/).

Po Zakonu o štipendiranju (Ur. l. št. 56/2013 s pričetkom veljavnosti dne 1. 1. 2014) je med drugim možno zaprositi za naslednje štipendije:

  • državno štipendijo,
  • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
  • Zoisovo štipendijo (razpis),
  • štipendijo za deficitarne poklice (razpis),
  • štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.

Poleg navedenih je možno pridobiti tudi štipendije različnih ustanov oz. fundacij, ali pa občin oz. regij. Za te informacije spremljajte spletišče.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave