Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

I. OSNOVNI PODATKI

Osnovna šola Polzela, Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Ravnateljica Bernardka Sopčič (03) 703-31-00
Pomočnica ravnateljice: Simona Tomšič (03) 703-31-17
Tajništvo: Andreja Trbežnik (03) 703-31-00
Alenka Strašek (03) 703-31-15
Računovodstvo: Andreja Kumer (03) 703-31-22
Ivanka Kramer (03) 703-31-21
Svetovalna služba: Katja Čeh (03) 703 31 14
Knjižnica: Alja Bratuša (03) 703 31 16
OPZHR: Iva Džudović (03) 703 31 25
Kuhinja: Valentina Srebočan (03) 703 31 26
Spletna stran http://www.os-polzela.net/
Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Transakcijski račun: 01373-6030675312
ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688
Uradne ure : govorilne ure ravnateljice:vsak ponedeljek od 7.30 do 9.30; tajništvo:vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 14.00; računovodstvo:vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 15.00
Podružnična šola ANDRAŽ, Andraž nad Polzelo 158, 3313 PolzelaTel.: (03) 572- 02-73 Elektronski naslov:andraz@osnovna-sola-polzela.si .Vodja enote: Olga PALIR
Enota vrtec POLZELA, Glavni trg 1, 3313 Polzela Tel.: (03) 572-20-18 Elektronski naslov:vrtec@osnovna-sola-polzela.si .Pomočnica ravnateljice: Sabina POSEDEL

Datum zadnje spremembe kataloga: 12. 11. 2019

Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.osnovna-sola-polzela.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Delovno področje zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Polzela, Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Osnovna šola Polzela enota vrtec, Glavni trg 1, 3313 Polzela

Podružnična šola Andraž, Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela

 

Organigram zavoda:

organigram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Bernardka Sopčič, ravnateljica; telefon: (03) 703-31-00; e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net

 

III. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN DRUGIH PREDPISOV 

 

ZAKONI

Zakon o zavodih

Zakon o vrtcih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

Zakon delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o osnovni šoli

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

Zakon o javnem naročanju

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o računovodstvu

Zakon o šolski prehrani

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Pravilnik  o potrjevanju učbenikov

Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

 

ODREDBE

Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

 

UREDBE

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Uredba o delovnih uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

 

KOLEKTIVNI POGODBI

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

 

Vse veljavne predpise s področja izobraževanja v paketu najdete na TEJ POVEZAVI.

 

IV. NOTRANJI PREDPISI 

Vsi notranji predpisi so dostopni na zahtevo (pisno ali osebno v tajništvu).

 

V. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

 • Letno poročilo – dostopno na AJPESU (potrebna je brezplačna registracija)
 • Poročilo o realizaciji LDN za pretekla leta – na vpogled v tajništvu šole
 • Letni delovni načrt (LDN) – na vpogled v tajništvu šole; okrnjena različica objavljena tudi v šolskih rokovnikih (prvi, drugi)
 • Letni delovni načrt (LDN) za vrtec – na vpogled v tajništvu šole; podatki objavljeni tudi v publikaciji
 • Učbeniški sklad
 • Vzgojni načrt šole

 

VI. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 • Vpis v prvi razred
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev na druge šole
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem Letnega delovnega načrta
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN
 • Sprejem Poslovnega poročila
 • Sprejem Vzgojnega načrta
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
 • Zaposlovanje delavcev

 

VII. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka v delovnem času na sedežu matične šole. Dobro je, če se zaradi narave dela predhodno najavite pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. Prav tako je večina informacij dostopnih na spletnem naslovu https://www.osnovna-sola-polzela.si.

 

VIII. STROŠKOVNIK

OŠ Polzela zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika (v nadaljevanju). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Stroškovnik:

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave