Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

OSNOVNA ŠOLA POLZELA

Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Ravnateljica Bernardka Sopčič (03) 703-31-00
Pomočnica ravnateljice: Simona Tomšič (03) 703-31-17
Tajništvo: Andreja Trbežnik (03) 703-31-00
Alenka Strašek (03) 703-31-15
Računovodstvo: Andreja Kumer (03) 703-31-22
Ivanka Kramer (03) 703-31-21
Svetovalna služba: Katja Čeh (03) 703 31 14
Knjižnica: Alja Bratuša (03) 703 31 16
OPZHR: Iva Džudović (03) 703 31 25
Kuhinja: Valentina Srebočan
Faks: (03) 572-01-35
Spletna stran:  http://www.osnovna-sola-polzela.si/
E-naslov šola:  tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Transakcijski račun: 01373-6030675312
ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688
Uradne ure : ● govorilne ure ravnateljice: vsak ponedeljek po dogovoru
● tajništvo: vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 15.00
● računovodstvo: vsak dan od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 15.00
Podružnična šola ANDRAŽ, Andraž nad Polzelo 158, 3313 Polzela
tel.: (03) 572- 02-73
elektronski naslov: andraz@osnovna-sola-polzela.si
vodja enote: Olga PALIR
Enota vrtec POLZELA, Glavni trg 1, 3313 Polzela
tel.: (03) 572-20-18
elektronski naslov: vrtec@osnovna-sola-polzela.si
pomočnica ravnateljice: Sabina POSEDEL

 

  • USTANOVITELJICA

Ustanoviteljica šole je Občina Polzela. Sedež šole je v stavbi Šolska ulica 3. K šoli
spadata še Podružnična šola Andraž in Enota vrtec Polzela.

  • OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Polzela zajema učence občine Polzela. Obsega naslednje vasi oziroma
zaselke: Polzela, Podvin pri Polzeli, Dobrič, Založe, Orova vas, Breg pri Polzeli, Ločica
ob Savinji, Andraž nad Polzelo.

  • UPRAVLJANJE ŠOLE IN VRTCA

Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije
predstavniki ustanovitelja, torej občine , pet predstavnikov Zavoda in trije
predstavniki staršev. Obstoječemu svetu v septembru poteče mandat, zato bodo
podatki o predstavnikih objavljeni kasneje. Predstavnike staršev volita v Svet zavoda
Sveta staršev šole in vrtca.

  • KOLEGIJ

Kolegij je posvetovalno telo ravnateljice. Sestavljajo ga: pomočnica ravnateljice šole,
vodje aktivov, svetovalna delavka, specialna pedagoginja, knjižničarka, vodja POŠ
Andraž. Sestane se po potrebi glede na posebnosti in posebne dogodke.

  • STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi,
razredni in predmetni po vertikali in horizontali, krovni po triletju.

  • SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolska
skupnost oz. parlament učencev. Vodi ga ravnateljica Bernardka Sopčič v sodelovanju
s svetovalno službo oz. z drugimi strokovnimi delavci.

  • SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga
starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

  • ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

Na centralni šoli je 580 učencev; to je 25 oddelkov in 9 oddelkov podaljšanega bivanja.
Na POŠ Andraž je 36 učencev; to sta 2 kombinirana in 1 čisti oddelek in 2 oddelka
podaljšanega bivanja.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave