Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

1.  Splošna določba

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika ter prilagajanje šolskih obveznosti.

2.  Pogoji za dodelitev statusa

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Učenec pridobi status učenca perspektivnega športnika, če je v tekočem šolskem letu z uradnimi treningi in tekmovanji obremenjen več kot deset ur tedensko in je v preteklem šolskem letu dosegal vidne uspehe na državnem nivoju. Učenec pridobi status učenca perspektivnega mladega umetnika, če je v tekočem šolskem letu z umetniškim delom obremenjen več kot pet ur tedensko in je v preteklem šolskem letu dosegal vidne uspehe na državnem nivoju.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu za eno ocenjevalno obdobje. Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

3.  Predlog za dodelitev statusa

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši in učenec na obrazcu, ki je PRILOGA 1 teh pravil, in ga najkasneje do konca drugega tedna v septembru tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj za učenca pridobi mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih. Status se podeli učencem od 7. razreda dalje, v nižjih razredih pa so možne prilagoditve po dogovoru z oddelčnim učiteljskim zborom oz. razredničarko.

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

4.  Priloge

Predlogu za dodelitev statusa je treba priložiti:

– za pridobitev statusa perspektivne/-ga športnika/-ce: potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih te športne zveze, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu ter podatke o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto;

– za pridobitev statusa perspektivne/-ga mlade/-ga umetnika/-ce: potrdilo o udeležbi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ter urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu;

– za pridobitev statusa vrhunske/-ga športnika/-ce: dokazilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti ter urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu;

– za pridobitev statusa vrhunske/-ga mlade/-ga umetnika/-ce: dokazilo o najvišjem mestu oziroma nagradi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ter urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu.

5.  Prilagajanje obveznosti

Učencu s statusom iz prvega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (PRILOGA 2). Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo. Učenec, ki mu je dodeljen status A, mora najkasneje v v enem tednu po potrditvi statusa učiteljem sporočiti datume spraševanja oz. pripraviti načrt ustnega ocenjevanja. Če učenec na dogovorjeni datum manjka, se ocenjevanje prestavi na prvo uro, ko je pri pouku ponovno prisoten. Učenec, ki mu je dodeljen status B, je opravičen ustnega ocenjevanja ob ponedeljkih. Status preneha veljati zadnjih štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco.

6. Prenehanje statusa

Status učencu preneha na zahtevo učenca in staršev, s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, ali če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen, ali če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, oziroma če se mu status odvzame.

7. Odvzem statusa

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz tretje točke teh pravil oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno odvzame status. Status preneha tudi:

–       na željo učenca ali na zahtevo njegovih staršev oz. skrbnikov,

–       če je bil dodeljen za določen čas,

–       če učenec ne izpolnjuje učne obveznosti oz. če se učni uspeh učenca poslabša,

–       če učencu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje,

–       če se učenec preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil status dodeljen,

–       če učencu preneha status učenca OŠ Polzela.

8. Mirovanje statusa

Učencu status lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši in učenec, razrednik ali oddelčni učiteljski zbor. Vzrok za mirovanje so lahko tudi bolezni oziroma poškodbe ali drugi utemeljeni razlogi. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

9.  Varstvo pravic

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija (členi 60.a do 60. C ZOsn). Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

10. Končne določbe

Pravila OŠ Polzela o prilagajanju šolskih obveznosti so začela veljati 1. 9. 2008, z dopolnitvami 2. 9. 2019.

 

Za priloge klikni SEM!

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave