Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
 

PREDMET

RAZRED
7. 8. 9.
T L T L T L
Slovenščina 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika 4 140 4 140 4 128
Tuji jezik 4 140 3 105 3 96
Likovna umetnost 1 35 1 35 1 32
Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 32
Geografija 2 70 1,5 52,5 2 64
Zgodovina 2 70 2 70 2 64
Državljanska in domovinska kultura ter etika  

1

 

35

 

1

 

35

   
Fizika     2 70 2 64
Kemija     2 70 2 64
Biologija     1,5 52,5 2 64
Naravoslovje 3 105        
Tehnika in tehnologija 1 35 1 35    
Šport 2 70 2 70 2 64
Izbirni predmeti * 2/3 70/105 2/3 70/105 2/3 64/96
Število predmetov 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Število ur/teden 27/28 27,5 /28,5 27,5 /28,5
Število tednov pouka 35 35 32
Oddelčna skupnost* 0,5 0,5 1
Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni
Število tednov dejavnosti 3 3 3
Razširjeni program
Individ. in skupin. pomoč 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni/dodatni pouk 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave