Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, tako dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi izbiri izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Zoisove štipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

Od šolskega leta 2014/2015 dalje velja nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) in nov Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

 

POGOJI ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE, VLOGA

Izjemni dosežek IN v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,70 (povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključnih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole; povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno).

  • Lahko se uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh let (8. in 9. r.). Izjema je bil razpis za 2021/22, ko se zaradi interventnih ukrepov upoštevata šol. leti 2018/19 in 2020/21.
  • Posamezen dosežek se lahko uveljavlja le enkrat.
  • Dosežki (natančnejše informacije najdete v novem Pravilniku o dodeljevanju

Zoisovih štipendij):

– individualni ali skupinski (do 5 članov v skupini)

– zlata in srebrna priznanja

– umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, idr.

 

Dosežki s področja športa po Zštip-1 se ne štejejo več med izjemne dosežke. 

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa v juniju:

– javni razpis in potrebne obrazce (vloga) objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.srips-rs.si (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 434 10 81, info@sklad-kadri.si),

vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

K vlogi se priloži:

dokazila o izjemnih dosežkih in dokazila, da dosežki izpolnjujejo pogoje iz

Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij,

dokazilo o šolskem uspehu – spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,

potrdilo o vpisu v izobraževalni program.

 

Podrobnejše informacije poiščite v novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij in na spletni strani  www.srips-rs.si.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave