Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Knjižnično informacijsko znanje
(17.06.2011)


Medpredmetno področje Knjižnično informacijsko znanje

Po učnem načrtu za novo devetletno šolo učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo knjižnico.V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se takrat izvaja knjižnično informacijsko znanje.
V devetih letih so učenci torej deležni 36 ur knjižničnih
informacijskih znanj.Na naši šoli izvedemo v povezavi s knjižnico letno povprečno 12 pedagoških ur na razred.

Splošni cilji
 
Branje
Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo
bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih
in strokovnih vsebin.
 
Informacijska pismenost
Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov, pridobivanje, ovrednotenje
in uporabo informacij za njegovo razrešitev.
 
Učenje
Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, znajo uporabljati informacijske vire
različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo
za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

1. razred

Kaj počnejo v knjižnici prvošolci?


spoznajo knjižnico kot osrednje kulturno in informacijsko središce šole,
spoznajo vse vrste knjižničnega gradiva in se ga učijo uporabljati, naučijo se izposojati in
vračati knjige in drugo knjižnicno gradivo,
spoznajo pravila obnašanja, v knjižnici in se naučijo, kako ravnamo s knjigami,
prisluhnejo uri pravljic.

2. razred

Česa se v knjižnici naučijo drugošolci?

poglabljajo znanja, ki so jih pridobili v prvem razredu,
spoznavajo abecedno razvrstitev v knjižnici,
samostojno si izbirajo knjižnično gradivo,
prisluhnejo glasbeni pravljici,
rešujejo pravljične uganke.

3. razred

Kaj je zanimivega za tretješolce?


••

obiščejo občinsko knjižnico na Polzeli,
utrjujejo in poglabljajo znanja o razvrstitvi knjižničnega gradiva v knjižnici,
uporabljajo otroške priročnike in leksikone,
rešujejo pravljične in knjižne kvize,
prisluhnejo glasbeni pravljici,
na tehniškem dnevu v povezavi s knjižnico spoznavajo računalnik in rešujejo izpolnjevanko.

4. razred

Četrtošolci:
spoznajo, kako si v knjižnici čim hitreje poiščemo strokovno literaturo,
spoznajo, kaj je to knjižna zbirka,
odkrivajo, kako nastane knjiga oziroma šolsko glasilo,
se učijo poiskati knjige v tujih jezikih, še posebej knjige za angleško bralno značko.

5. razred

Petošolci:

••

spoznajo računalniški katalog kot vir informacij in se usposabljajo za iskanje podatkov po abecednem imenskem in naslovnem katalogu,
spoznavajo in razlikujejo klasične in elektronske informacijske vire,
seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
v povezavi z angleščino spoznavajo pesmi in zgodbe v tujih jezikih.

6. razred

Šestošolci:seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko
obnovijo knjižnični red, seznanjajo se z različnimi viri informacij in se uvajajo v način iskanja informacij s pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov,
spoznajo klasifikacijski sistem UDK in se postopno usposabljajo za iskanje podatkov po UDK vrstilcu, Strokovne knjige (v knjiz-viri),
usposabljajo se za iskanje podatkov po geselskem katalogu,
uporabljajo slovarje v povezavi z angleščino.

7. razred

Kaj pa sedmošolci?seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko,
spoznavajo periodične publikacije (revije in časopise) v klasični in elektronski obliki,
naučijo se, kako navajamo literaturo,ki jo potrebujemo za izdelavo govornega nastopa,
učijo se iskanja informacij v računalniškem katalogu šolske knjižnice,
spoznavajo in ločijo različne vrste slovarjev ter se jih učijo (poudarek je na uporabi Slovarja slovenskega knjižnega jezika),

8. razred

In osmošolci?


seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značkospoznajo, da so knjižnice del globalne informacijske mreže in se naučijo poiskati prek interneta različne koristne informacije,
spoznavajo in uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva,
znajo uporabljati informacijske vire za samostojno oblikovanje seminarske naloge.

9. razred

Še devetošolci:

seznanjajo se s programom za domace branje in bralno značko,
znajo uporabljati različne informacijske vire za pripravo raziskovalnih in seminarskih nalog,
iščejo prek interneta različne koristne informacije in jih vrednotijo,
seznanijo se z delovanjem knjižnic, knjigarn in založb,
uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva,
sodelujejo pri pripravi kulturnih dogodkov.

Seminarska naloga
•  napotki za izdelavo seminarske naloge pri geografiji,
•  kriteriji za ocenjevanje seminarske naloge,
•  predloga za seminarsko nalogo.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave