Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ POLZELA

 

Pravila šolskega reda natančneje opredeljujejo:

 • dolžnosti in odgovornosti učencev,
 • načine zagotavljanja varnosti,
 • pravila obnašanja in ravnanja,
 • vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
 • organiziranost učencev,
 • opravičevanje odsotnosti in
 • sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

Oblikovali smo jih na osnovi Vzgojnega načrta šole in zakonodaje ter v zvezi z njo sprejetimi predpisi in notranjimi akti šole, ki se nanašajo na zgoraj zapisana področja, v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Učenci:

 • spoštujejo hišni red, pravila šolskega reda, sprejete dogovore oziroma opozorila delavcev šole;
 • spoštujejo pravice delavcev šole in učencev;
 • imajo spoštljiv in strpen odnos do vseh oblik drugačnosti (individualnost, spol, rasa, etnična pripadnost, veroizpoved, posebne potrebe …);
 • redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice in imajo spoštljiv odnos do narave;
 • izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • ne ovirajo in ne motijo učencev in učiteljev pri delu;
 • v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih;
 • v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovnega delavca;
 • varujejo ter odgovorno ravnajo s premoženjem šole, z lastnino učencev in delavcev šole;
 • šolsko informacijsko-komunikacijsko tehnologijo uporabljajo varno in v skladu z dogovori na šoli;
 • imajo odgovoren in pravilen odnos do šolske dokumentacije, ki jo vodi in izdaja osnovna šola;
 • odgovorno zastopajo šolo navzven.

Zapisano se smiselno uporablja za učence s posebnimi potrebami, če seveda z ustrezno dokumentacijo ni drugače določeno.

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI  

Za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja nad in med učenci ter nad delavci šole šola izvaja preventivne in aktivne ukrepe.

Preventivni ukrepi:

 • svetujemo in usposabljamo učence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme;
 • učencem preprečujemo dostop do nevarnih snovi in naprav;
 • zagotavljamo, da so objekti, šolski prostori, učila, oprema, stroji in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi in omogočajo varno izvajanje dejavnosti;
 • usposabljamo delavce za varno delo;
 • varujemo osebne podatke;
 • zagotavljamo ustrezno število spremljevalcev za izvajanje dejavnosti izven šole (ekskurzije; športni, naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi; tekmovanja; šole v naravi …);
 • zagotavljamo ustrezno opremo učencem, ki sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice;
 • za učence izvajamo različne preventivne dejavnosti na temo varnosti in nasilja (tudi v sodelovanju s Policijsko postajo Žalec, Policijsko upravo Celje, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu …);
 • zaradi zagotavljanja večje varnosti učenci ne prihajajo v šolo z rolerji in s kolesom z motorjem, ampak peš, s kolesom, z avtobusom ali jih pripeljejo starši.

Aktivni ukrepi:

 • organiziramo dežurstvo v šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah – podrobneje opredeljeno v Hišnem redu šole (izvajajo ga delavci šole, učenci);
 • nadziramo vstop obiskovalcev šole;
 • opredelili smo način prihoda učencev v šolo in odhoda iz nje;
 • določili smo čas in način uporabe igrišča in zunanjih površin;
 • oblikovali smo ukrepe za primere nezgod (za zgoraj zapisane ukrepe glej Hišni red šole);
 • oblikujemo oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
 • vključujemo učence 5. razreda v tečaj za vožnjo s kolesi in opravljanje kolesarskega izpita;
 • izvajamo nadzor v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov ali snovi v šolo.

Za posamezne ukrepe imamo izdelana navodila za strokovne delavce ter pravila ravnanja in obnašanja  za učence.

Pravila v posameznih šolskih prostorih (glej prilogo).

Pravila za šolske dejavnosti, ki se izvajajo izven šolskih prostorov (glej prilogo).

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

V medsebojnih stikih upoštevamo osnovna pravila bontona, razredne in šolske dogovore. Do delavcev šole, učencev in obiskovalcev imamo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos.

Prihod v šolo in odhod domov

 • Pouk se prične ob 8.20.
 • Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka.
 • Učenci, ki prihajajo prej, počakajo na pouk v jutranjem varstvu, v varstvu vozačev ali v za to namenjenih kotičkih.
 • Učenci odložijo vrhnja oblačila in obutev v garderobi oziroma v garderobni omarici.
 • Urejenost garderob (učenci od 1. do 4. ter 5. a in 5. c razreda) dnevno preverjajo razredniki v prisotnosti učencev po dogovorjenem razporedu in garderobnih omaric (učenci od 5. b in od 6.  do 9. razreda) tedensko preverja razrednik ob prisotnosti učencev. Vsak učenec mora skrbeti za svoj prostor v garderobi, ki mora biti vedno urejen (oblačila obešena, čevlji oz. copati zloženi, omarica na predmetni stopnji zaklenjena). Učenci so v šoli zaradi varnosti obuti v copate z nedrsečim podplatom (sicer v primeru poškodb skupaj s starši prevzemajo odgovornost).
 • V primeru okvare, povzročene škode oz. kraje je učenec dolžan takoj obvestiti razrednika in hišnika.
 • Za vredne predmete odgovarjajo sami.
 • Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šoli je omejeno.
 • V učilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice.
 • Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
 • Starši pred poukom spremljajo otroke do garderobe, po pouku jih počakajo pred garderobo ali pred učilnico podaljšanega bivanja (1. triletje).
 • Po pouku oz. zaključenih šolskih dejavnostih učenci zapustijo šolo ali gredo v varstvo vozačev oziroma podaljšano bivanje. Učenci, ki čakajo na nadaljevanje pouka, morajo obvezno čakati v varstvu vozačev.
 • Po nepotrebnem se ne vračajo in zadržujejo v garderobi ali hodijo po šoli.

Pouk in odmori

 • Učenci prihajajo redno in točno k pouku.
 • Na začetek pouka mirno počakajo na svojem mestu in imajo pripravljene šolske potrebščine.
 • Učitelj točno začne in konča učno uro.
 • Na začetku učne ure se učitelj in učenci pozdravijo.
 • Učitelj na začetku ure uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.
 • Reditelji sporočijo učitelju morebitne odsotne učence, vodstvu šole pa odsotnost učitelja, če ta traja več kot 5 minut.
 • Učenci, ki zamudijo, potrkajo na vrata učilnice, pristopijo k učitelju in se opravičijo zaradi zamude.
 • O napovedani odsotnosti učitelja pomočnica ravnateljice predhodno obvesti učitelje in učence (oglasna deska).
 • Učenci dosledno upoštevajo navodila učiteljev, aktivno sodelujejo pri pouku ter opravljajo šolske obveznosti doma.
 • Ne ovirajo in ne motijo učencev in učiteljev pri delu.
 • V šolskih prostorih in v času izvajanja šolskih dejavnosti izven šole je uporaba informacijsko-komunikacijskih naprav dovoljena le s privolitvijo učitelja. V primeru, da učenec te naprave uporablja brez dovoljenja učitelja, mu jih učitelj odvzame. Pred odvzemom učenec napravo zaklene oz. ugasne. Napravo učitelj odnese v tajništvo, kjer bo shranjena v za to namenjenem prostoru, ki onemogoča kakršno koli zlorabo. Učitelj obvesti razrednika o dogodku in ravnanju. Starši prevzamejo napravo v tajništvu v času uradnih ur. Če učenec naprave učitelju noče izročiti, se obvesti starše.
 • Med odmori se učenci pripravijo na naslednjo uro, ne povzročajo nereda in se po nepotrebnem ne zadržujejo v sanitarijah in na hodnikih.

Zapuščanje šolskih in drugih prostorov

 • Učenci v času pouka praviloma ne zapuščajo šole.
 • Učenci lahko med poukom oziroma v času šolskih dejavnosti izjemoma zapustijo učilnico, telovadnico, šolo, igrišče ali drug prostor le z dovoljenjem učitelja. V nasprotnem primeru učitelj poleg razrednika in vodstva šole obvesti še svetovalno službo. Razrednik obvesti starše in po potrebi policijo.
 • Predčasen odhod iz šole oz. organizirane šolske dejavnosti ali odsotnost od posamezne ure dovoli razrednik, če za to ustno ali pisno zaprosijo starši. Učenec pa o odsotnosti obvesti učitelja, ki izvaja uro.
 • V primeru zdravstvenih težav (vročina, bruhanje, slabost ipd.) učitelj obvesti razrednika, ki pokliče starše in se dogovori o odhodu učenca domov.
 • V primeru poškodbe strokovni delavec takoj nudi učencu prvo pomoč. Takoj obvesti tudi razrednika in pomočnico ravnateljice, v njeni odsotnosti pa vodjo aktiva. Razrednik obvesti enega izmed staršev.
 • Glede na težo poškodbe v dogovoru s starši učenec ostane v šoli ali ga prevzamejo starši (domača oskrba/zdravnik). V primeru, da učenec potrebuje nujno medicinsko pomoč, tajnica takoj pokliče zdravstveni dom oz. število 112. V primeru njene odsotnosti to stori pomočnica ravnateljice.
 • Učenci 1. razreda nikoli ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.

Zajtrk, malica in kosilo

 • Zajtrk je od 7.15 do 7.30 v jedilnici.
 • Učenci od 1. do 3. razreda in učenci POŠ Andraž imajo odmor za malico po prvi učni uri (traja od 9.05 do 9.25).
 • Učenci od 4. do 9. razreda imajo odmor za malico po drugi učni uri (traja od 9.55 do 10.15). Učilnice zamenjajo ob 10.10.
 • Razredniki malicajo v matični učilnici skupaj z učenci.
 • Če je razrednik odsoten, ga zamenja sorazrednik oziroma učitelj, ki ga nadomešča.
 • Učenci spoštljivo ravnajo s hrano in jo kulturno pojedo na svojem prostoru. Po malici pospravijo ostanke hrane, embalažo in lončke. Dežurni učenci pravočasno vrnejo posodo in ostanke malice v kuhinjo.
 • Popoldanska malica je ob 14.30.
 • Kosilo je od 11.50 do 14. ure. Vsak učenec, ki kosi v šoli, dobi svojo kartico s kodo, ki jo skrbno čuva in redno prinaša h kosilu. Če jo poškoduje ali izgubi, dobi novo, vendar jo mora plačati.
 • Učenci kulturno zaužijejo kosilo v jedilnici. Učenci 1. razreda imajo družinski način strežbe pod nadzorom učiteljic OPB. Ostali dobijo kosilo na samopostrežni liniji.
 • Učenci, ki nimajo kosila, v tem času ne hodijo v jedilnico.

Skrb za lastno zdravje in varnost ter varnost in zdravje drugih

V šolskih prostorih, na zunanjih šolskih površinah in v drugih prostorih, kjer se izvajajo šolske dejavnosti, je prepovedano:

 • izvajanje kakršne koli oblike nasilja (fizično, psihično, spolno);
 • uporabljanje, prinašanje ali prodajanje pirotehničnih sredstev;
 • kajenje;
 • prinašanje, ponujanje, prodajanje  ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih ali zdravju škodljivih snovi ter napeljevanje drugih k takim dejanjem;
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih snovi;
 • nošenje predmetov, ki ogrožajo zdravje in življenje;
 • kraja ali namerno poškodovanje premoženja šole, lastnine delavcev šole ali učencev.

VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Učenec, ki ne izpolnjuje dolžnosti ali krši hišni red, pravila šolskega reda, sprejete dogovore in opozorila delavcev šole, stori kršitev.

Pri odločanju za vrsto, obliko in intenzivnost vzgojnega delovanja bomo upoštevali težo prekrška in razvojne posebnosti učencev.

Vzgojni ukrepi

Svetovalni pogovor je pomoč učencem pri reševanju problemov (individualnih, znotraj oddelka). Izvajajo ga učitelji, svetovalni delavec in drugi strokovni delavci. Pogovoru lahko sledi dogovor (pogodba med šolo, učencem in starši) in/ali oblike pomoči (individualna pomoč, zunanje oblike pomoči).

Obveščanje staršev

Razrednik po telefonu obvešča starše o kršitvah in jih povabi na pogovor.

Opravičilo je osnova kulturnega vedenja in se praviloma uporablja ob vseh prekrških.

Restitucija izvira iz prekrška in je poravnava povzročene škode na materialnem, socialnem, psihološkem ali etičnem področju. Uporabi se za učence, za katere se oceni, da bo delovala.

Mediacija je postopek, v katerem se učenci, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe – mediatorja pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo mnenje, ideje, težave in strahove, si izmenjajo stališče ter poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji sprti sami prevzamejo odgovornost za rešitev nastalega konflikta. Mediacija krepi oziroma na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja. Zaključi se z mediacijsko pogodbo.

Mediator je lahko usposobljena, nevtralna odrasla oseba (strokovni delavec) ali vrstnik (vrstniška mediacija s pomočjo mentorja).

Individualizirani vzgojni načrt učenca se oblikuje za učence, ki potrebujejo posebno pozornost in strokovno pomoč. Je plod sodelovanja med učenci, starši in strokovnimi delavci. Učencem pomaga doseči pozitivne spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja potreb in pravic drugih (nemoteno učenje, varnost …), sprememb na področju učenja in vedenja.

V primeru nesodelovanja staršev šola pripravi načrt sama.

Individualizirani vzgojni načrt vključuje:

‐               jasen opis problema,

‐               jasen opis ciljev učenja in vedenja,

‐               načrt ustreznih pomoči in posebnih vzgojnih dejavnosti,

‐               strinjanje učenca, staršev in strokovnih delavcev glede lastnih nalog, izhajajočih iz načrta,

‐               način spremljave izvajanja načrta,

‐               posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega.

Vzgojni ukrepi ob težjih ali ponavljajočih istovrstnih kršitvah

Izvedejo se:

‐            če je potrebno takojšnje ukrepanje,

‐            če učenci kršijo pravice drugih in ponavljajo kršitve pravil, dogovorov,

‐            če zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov ob predhodno izvedenem svetovanju, restituciji in mediaciji.

Odstranitev iz razreda:

 • če učenec onemogoča učni proces z motečim vedenjem kljub predhodni uporabi vzgojnih postopkov, (učitelj organizira delo izven razreda, preveri delo učenca in se z njim še isti dan pogovori o vzrokih težav; obvesti razrednika, ki obvesti starše; nadzornega strokovnega delavca določi ravnateljica);
 • če žali učitelja ali/in mu grozi (ga takoj odstrani iz skupine, načelo  postopnosti ukrepanja ne velja);
 • če ogroža varnost (nasilno vedenje; takoj obvestiti svetovalno službo, razrednika in starše; po potrebi se obvesti CSD in/ali policija; načelo postopnosti ukrepanja ne velja).

Povečan nadzor:

 • nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku (s strani strokovnega delavca ali vrstnika);
 • v času organiziranih dejavnosti izven šolskega prostora (športni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, ekskurzije ipd.): spremstvo starša, nadstandardni program šole za zagotovitev varnosti, organiziranje nadomestne dejavnosti oz. programa v šoli.

Ukinitev nekaterih pravic:

 • ukinitev statusa,
 • prepoved zastopanja šole (tekmovanje, otroški parlament ipd.),
 • prepoved opravljanja dežurstva pri vhodu v šolo,
 • ukinitev funkcije v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev.

Pogostejši prihodi staršev v šolo

Redni in vnaprej določeni stiki s strokovnim delavcem (pogovor o dogajanju v šoli)

Vzgojni opomini – spremenjeni 60. f-člen Zakona o OŠ (Uradni list RS, 87, 2. november 2011, stran 11317)

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi šole (določeni z vzgojnim načrtom šole in s pravili šolskega reda) ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. Za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, šola pripravi individualizirani vzgojni načrt. Šola lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev.

Posamezni ukrepi oziroma kombinacija ukrepov se uporablja smiselno glede na naravo in motive prekrška, razvojne posebnosti učenca in glede na okolje, v katerem učenec živi.

MOTEČE VEDENJE PRI POUKU – KORAKI VZGOJNEGA UKREPANJA

 

UKREPI UČITELJA

UKREPI RAZREDNIKA

1. Opozori učenca (trikrat – opozori; spomni na pravilo; opozori, da bo moral zapustiti razred).

 

2. Če opozorilo ne zaleže, zapiše zaznamek ali poseben daljši zapis razredniku. Med odmorom ali po pouku obvesti razrednika.

 

3. Če se moteče vedenje nadaljuje, pošlje predsednika razreda po nadzornega strokovnega delavca (v primeru, če so bili predhodno uporabljeni vsi vzgojni postopki, če gre za ogrožanje varnosti ali žalitve oz. grožnje učitelju).

 

4. V izjemnih primerih odstrani učenca iz razreda. Vztraja, da zapusti razred v spremstvu nadzornega strokovnega delavca (svetovalna služba). Če učenec noče zapustiti razreda, ostane nadzorni strokovni delavec z njim v učilnici. Če učenec zapusti razred, se strokovni delavec z njim pogovori o dogodku in/ali nadaljuje z delom po navodilih učitelja. Učitelj še isti dan preveri delo učenca izven razreda in se pogovori z njim o vzrokih motečega vedenja.

 

5. Lahko predlaga vzgojni ukrep.

1. Razišče kršitev in se pogovori z vsemi udeleženci.

2. Naredi uradni zaznamek.

3. Še isti dan obvesti starše.

4. Poskrbi za ustrezne vzgojne ukrepe.

5. O teh obvesti učenca, starše, učitelja (pri katerem je prišlo do kršitve), po potrebi tudi svetovalno službo in vodstvo šole.

6. Poskrbi, da učenec opravi dogovorjene obveznosti v zvezi s kršitvijo.

7. V primeru vzgojnega opomina ravna v skladu s spremenjenim 60. f-členom Zakona o OŠ (Uradni list RS, 87, 2. november 2011, stran 1131


ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament.

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore;
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku;
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah;
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja;
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti;
 • organizirajo različne oblike dežurstva (v skladu s sprejetim hišnim redom in z dogovorjenim letnim načrtom dežurstev);
 • organizirajo različne akcije in prireditve;
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja (ravnatelja) opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev idr.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče mentor (ravnatelj) skupnosti učencev šole.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Zamujanje in odsotnost od pouka

 • Če učenec trikrat zamudi k pouku, razrednik obvesti starše.
 • Če učenec zamudi petkrat, dobi neopravičeno uro.
 • Če zamudi več kot petnajst minut, dobi neopravičeno uro.
 • Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli zjutraj v tajništvo oz. na POŠ sporočiti vzrok izostanka.
 • Odsotnost starši opravičijo osebno ali v pisni obliki najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo, v nasprotnem primeru so izostanki neopravičeni.
 • Če razrednik ni obveščen o vzroku izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, šola obvesti starše o izostanku učenca in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
 • Če starši kljub obvestilu izostanka ne opravičijo, ga razrednik šteje za neopravičenega.
 • Če učenec izostane zaradi bolezni več kot pet šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.
 • Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oziroma zdravnika, ki naj bi ga izdal.
 • Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ustrezno ukrepa.
 • Če je učenec opravičen pouka športa oz. izbirnega predmeta s športnega področja, je njegova prisotnost pri teh urah obvezna.

Napovedana odsotnost

 • Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovedo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
 • Učitelj ali drugi delavec, ki pripravlja šolsko aktivnost, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika oz. učitelje najkasneje tri dni pred izvedbo. Za udeležbo oz. odsotnost učencev obvezno predhodno pridobi soglasje staršev.
 • Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka, daljši od pet dni. Učenec mora prepisati učno snov in opraviti vse obveznosti, ko je zaradi odsotnosti manjkal pri pouku.

Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

 • Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Neopravičeni izostanki

 • Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, takoj obvestimo starše, ko ugotovimo, da učenca ni pri pouku.
 • Ob neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se pogovori skupaj z učencem. Obvesti svetovalno službo, ki glede na okoliščine lahko obvesti center za socialno delo ali inšpektorat za šolstvo.
 • Če učenec neopravičeno manjka od 5 do 9 ur, dobi vzgojni ukrep. Če učenec neopravičeno manjka 10 ur ali več, se obvesti zunanje institucije.

SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniškihpregledov za otroke, vpisane v 1. razred, ter rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja.

Šola na tem področju sodeluje s starši tako, da jih obvešča o zdravstvenih pregledih in o zdravstvenih težavah ali poškodbah njihovih otrok v času bivanja v šoli.

Učence in starše na različne načine osvešča o zdravem načinu življenja.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave