Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.10 do 8.10. Učenci 1. razredov, ki bi potrebovali varstvo pred 6.10, se zbirajo v času normalnih zdravstvenih razmer v enoti vrtca.

Učence vozače od 2. do 5. razreda, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusnim prevozom, vabimo zjutraj v varstvo vozačev od 7.10 do 8.10.

Izjemoma šola ob zadostnem številu prijav organizira še dodatno jutranje varstvo za učenke in učence drugošolce ob dogovorjenem času. Starši oddate prijavo v dodatno jutranje varstvo s prijavnico, ki jo učenec, učenka prinese domov na 1. šolski dan.

Učenci od 1. do 5. razreda se glede na predhodne prijave vključijo v podaljšano bivanje (OPB), ki traja vsak dan od zaključka pouka do predvidoma 16.15 ure oz. po potrebi staršev. Za učence 5. razreda (vozače) je organizirano varstvo, ki poteka v učilnici 5. b.

V OPB se učenci učijo različnih spretnosti in veščin, tudi socialnih, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Poudarek je na spoznavanju in pozitivnem vrednotenju sebe, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu, skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po socialnih stikih. V tem času se prepletajo naslednje dejavnosti: sprostitvena dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa, prehrana in samostojno učenje.

Za učence POŠ Andraž, ki uporabljajo šolski avtobusni prevoz, je organizirano varstvo od

7.10 dalje, za učence 1. razreda jutranje varstvo, tudi od 7.10 dalje. Podaljšano bivanje poteka od konca pouka dalje oz. po potrebi staršev najkasneje do 15.00. Ob morebitni nujni potrebi staršev, se lahko organizira varstvo tudi izven zgoraj določenega časa in skladno s poslovanjem vrtca na podružnični šoli oz. potrebami staršev.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

VARSTVO VOZAČEV za učence predmetne stopnje bo organizirano v učilnici predmetne stopnje.

 

PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA

  1. Odhod učencev iz podaljšanega bivanja (v nadaljevanju PB) od 1. do 4. razreda je možen skozi Sončni vhod šole, vendar načeloma po 20 uri.
  2. Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici. O odhodu otroka iz PB ali interesne dejavnosti (ID) morate obvestiti učitelja oddelka PB ali mentorja
  3. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj PB predčasno dovoli otroku odhod LE s pisnim dovoljenjem staršev ali skrbnikov, ki vključuje ime otroka, datum in
  4. Različne aktivnosti v OPB potekajo med 13.35 in 14.20. Prosimo starše, naj v tem času ne prihajajo po otroke, razen v nujnih primerih.
  5. Pri odhodu učenca domov ga starši počakate pred Sončnim
  6. Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.
  7. Interesne dejavnosti naj otrok obiskuje od vpisa do konca šolskega
  8. Kosilo in popoldansko malico odjavite s pomočjo eAsistenta (ePrehrana).

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki jo šola organizira po pouku, in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V PB se učenci vključujejo prostovoljno na podlagi prijave staršev. Poteka v okviru pravil, ki jih določa šola. Prijavljeni učenci se razvrščajo v skupine, ki imajo svoje matične učilnice.

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Učencem želimo zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje. V okviru PB se izvajajo učna pomoč, bralne vaje, utrjujejo se osnove računanja, učencem so na voljo različne interesne dejavnosti, opravljajo pa se tudi domače naloge.

Glavni cilj PB je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjena zgolj pisanju domačih nalog.

PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge. 

Ob petkih izvajamo prakso »brez domačih nalog«, kar pomeni, da učenci v PB domačih nalog ne opravljajo, ampak ta čas namenimo utrjevanju matematičnih veščin, minutam za branje, različnim delavnicam, predvsem pa rekreaciji na prostem.    

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave