Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

OBRAZCI ZA STATUSE:

Obrazca za statuse pridobite na spodnjih dveh povezavah:

 

PRAVILNIK O STATUSIH

Razširjen pravilnik o statusi, si lahko preberete na povezavi KLIKNI SEM

SPLOŠNE DOLOČBE

Osnovna šola s temi pravili ureja postopke:

 • pridobitev statusa učenca, prenehanje, odvzem in mirovanje statusa,
 • prilagajanje šolskih obveznosti ter
 • evidentiranje, hrambo dokumentov in varstvo pravic.

 

Pogoji za  pridobitev statusa učenca športnika

Status  pespektivnega športnika pridobi učenec, če je:

 • star najmanj 12 let in je član športnega društva ali drugega izvajalca športnih programov;
 • registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in je vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

V posebnih primerih lahko pridobi učenec status učenca perspektivnega športnika, če je mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let in je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.

Status vrhunskega športnika pridobi učenec, če je:

 • star najmanj 14 let in je član športnega društva ali drugega izvajalca športnih programov,
 • dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
 • vpisan v javno evidenco kategoriziranih športnikov.

 

Pogoji za  pridobitev statusa učenca mladega umetnika

Status perspektivnega mladega umetnika pridobi učenec, če:

 • se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status vrhunskega mladega umetnika pridoobi učenec, če:

 • dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA

Šola dodeli status učencu, če izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom in temi pravili.  Pridobitev statusa učenca lahko predlagajo starši učenca ali njegov zakoniti skrbnik (v nadaljevanju: starši).

S statusom si učenec pridobi ugodnosti, ki jih šola in učenčevi starši ali njegov zakoniti skrbnik opredelijo v pisnem dogovoru.

Ravnatelj ali pooblaščena oseba, ki vodi postopek o podelitvi statusa, mora za izdajo odločbe o prilagoditvi šolskih obveznosti učencu pred odločitvijo za učenca pridobiti mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora o učenčevem spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih. Za učence kandidate za status športnika mora uradna oseba v šoli (ravnatelj ali pooblaščena oseba), ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti, priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, torej, da je učenec registriran športnik. Podatke pridobi iz Seznama registriranih športnikov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZSZ) na svojih spletnih straneh.

 

Vloga za dodelitev statusa

Vlogo za dodelitev statusa s podatki (izjavo)  o učencu športniku/mladem umetniku lahko oddajo starši:

 1. osebno:
 • v tajništvo šole;
 1. po pošti na naslov: Osnovna šola Polzela, Šolska ulica 3, 3313 Polzela.

 

Podatki (izjava) k vlogi za dodelitev statusa o učencu športniku/mladem umetniku

Za ugotavljanje upravičenosti učenca do statusa perspektivnega oz. vrhunskega športnika starši k vlogi priložijo izjavo, da učenec izpolnjuje pogoje iz 1.1 točke teh pravil.

Za ugotavljanje upravičenosti učenca do statusa mladega umetnika in za obseg prilagajanja šolskih obveznosti morajo njegovi starši priložiti podatke (potrdilo) o:

 • vpisu v šolo ali o članstvu v umetniškem društvu ali drugem izvajalcu umetniških programov;
 • udeležbi na državnih tekmovanj s področja umetnosti;
 • pridobljenih najvišjih mestih oziroma nagradah na državnih tekmovanjih s področja umetnosti;
 • urniku pouka oziroma dejavnosti (tedenskem).

Vlogo z zahtevanimi podatki (izjava) lahko straši vložijo kadarkoli med šolskim letom.

 

Nepopolna ali nerazumljiva vloga

Če je vloga nepopolna (ni priloženih ustreznih podatkov ali je nerazumljiva), mora šola zahtevati, da starši odpravijo pomankljivosti v roku petih delovnih dni po prejemu zahteve.

Če je vlogo podpisal samo eden od staršev, šola pozove drugega starša k dopolnitvi vloge s podpisom. Ne pozove se ga, če je zadržan izvajati starševsko skrb ali če mu je ta odvzeta.

 

Dodelitev statusa

Šola dodeli učencu status za celo šolsko leto ali pa samo za čas trajanja športne ali umetniške dejavnosti, v katero je učenec vključen. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo na podlagi vloge in pridobljenih podatkov o učenčevih aktivnostih.

Pred odločitvijo o dodelitvi statusa mora ravnatelj ali pooblaščena oseba pridobiti o učencu:

 • mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora,
 • podatek o vpisu v Seznam registriranih/kategoriziranih športnikov (pri statusu učenca športnika).

Ravnatelj izda odločbo najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge strašev. Odločba o dodelitvi statusa začne veljati z dnem, ko prejem podpišejo starši.

 

Komisija za preverjanje pogojev za dodelitev statusa učenca

V primeru večjega števila vlog za dodelitev statusa lahko ravnatelj imenuje tričlansko komisijo za preverjanje statusa v sestavi:

 • učitelj športa oziroma glasbene ali likovne umetnosti,
 • razrednik in
 • pomočnik ravnatelja.

Komisija pregleda vloge staršev z dokazili, mnenja razrednikov in oddelčnih učiteljskih zborov, sprejme pisno odločitev o dodelitvi statusa in jo vroči ravnatelju.

 

PRENEHANJE, ODVZEM in MIROVANJE STATUSA 

Učencu lahko status preneha, se mu odvzame ali pa miruje.

 

Prenehanje statusa učencu

Status učencu preneha:

 • na zahtevo učenčevih staršev,
 • s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,
 • če učenec ne izpolnjuje učne obveznosti oz. če se učni uspeh učenca poslabša,
 • če učencu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje,
 • če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,
 • če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status.

S prenehanjem statusa se učencu odvzamejo vse pravice, ki so mu bile dodeljene.

O prenehanju statusa odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu pisnega mnenja. Pred odločitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelja pridobiti mnenje:

 • razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

 

Odvzem statusa učencu

Učencu lahko šola odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz pisnega dogovora med šolo in starši.

Predlog za odvzem statusa poda:

 • razrednik ali
 • učiteljski zbor.

O odvzemu statusa odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

Če je bil učencu odvzet status, ga lahko izjemoma ponovno pridobi, ko izpolni vse obveznosti iz dogovora. Učenec ponovno pridobi status po postopku za pridobitev statusa.

 

Mirovanje statusa učencu

Učencu lahko status miruje. Status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je odločeno o mirovanju.

Razlogi za mirovanje statusa:

 • bolezni,
 • poškodbe ali
 • drugi utemeljeni razlogi.

Drugi utemeljeni razlogi za mirovanje statusa:

 • učne težave, ki imajo za posledico negativne ocene,
 • epidemiološke razmere, zaradi katerih so treningi in tekmovanja okrnjena,
 • neredno prinašanje športne opreme in neizpolnjevanje obveznosti pri urah športa.

Mirovanje statusa lahko predlagajo:

 • razrednik,
 • učiteljski zbor ali
 • učenčevi starši.

Pred odločitvijo o mirovanju statusa si mora ravnatelja pridobiti mnenje:

 • razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

O mirovanju statusa odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega mnenja.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dodeljene.

 

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Učencu s statusom se s pisnim dogovorom med šolo in straši prilagodi obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter način in roki za ocenjevanje (šolske obveznosti).

 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

Pri pripravi dogovora se upoštevjo okoliščine, predvsem:

 • obseg trenažnih obveznosti,
 • priprava na tekmovanja,
 • kraj tekmovanja,
 • posebnost posamezne tekmovalne panoge.

Pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene in podpiše ob vročitvi odločbe.

Šola učencem s statusom lahko dodatno zagotovi pogoje za izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim nudi različne oblike individualne pomoči.

Učenec ima v zvezi s statusom vselej pravico povedati svoje mnenje.

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko dogovor spremeni oziroma dopolni.

Učenec s statusom mora upoštevati, da:

 • se lahko njegovo znanje preverja ustno ali pisno (brez ocenjevanja);
 • se opravičilo ne upošteva, če je bil o pisanju pisnega izdelka seznanjen vsaj pet dni prej,
 • je navzočnost pri pouku obvezna, odsotnost, daljša kot pet dni, se opraviči le izjemoma ob predhodnem opravičilu kluba oz. drugega javnoizobraževalnega zavoda,
 • status preneha veljati zadnjih štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco.

Učenec s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega mladega umetnika:

 • lahko na pisno prošnjo staršev ob zaključku rednega pouka opravlja predmetni izpit, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo ocenjevanje časovno nemogoče.

 

Obveznosti udeležencev 

Učenci in osebe, ki so vezane na status učenca, morajo izpolnjevati določene obveznosti.

Obveznosti učenca:

 • vestno opravlja svoje šolske obveznosti;
 • vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati;
 • v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji predhodno dogovoriti za čas ustnega ocenjevanje znanja;
 • opravi pisno ocenjevanje na napovedane roke za vse učence. Izjemoma, če tega ne dopuščajo predhodno napovedane dodatne obremenitve oz. opravičena odsotnost od pouka, se lahko predhodno z učiteljem dogovori za drug termin pisnega ocenjevanja znanja (pri rednem pouku ali izven njega).

Obveznosti staršev:

 • redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;
 • redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih;
 • v primeru slabših ocen se morajo dogovoriti z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanja teh;
 • se dogovorijo z učiteljem o dodatnih urah pomoči učencu;
 • redno in pravočasno opravičijo izostanke.

Obveznosti učiteljev:

 • v primeru napovedane daljše učenčeve odsotnosti ga obvestijo, katero učno snov bodo v času njegove odsotnosti obravnavali;
 • v primeru večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj se dogovorijo z učencem o času opravljanja pisnega in ustnega preverjanja znanja;
 • usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma;
 • skupaj z učencem pripravijo individualni načrt dela za preverjanje in ocenjevanje znanja;
 • učencu s statusom vrhunskega športnika ali mladega umetnika omogočijo dodatno posvetovanje.

Obveznosti razrednika:

 • v redovalnici primerno označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, miruje ali jim je odvzet;
 • v šolsko dokumentacijo vpiše zahtevane podatke o statusu učenca (številko odločbe, ipd.);
 • obvešča ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovora v zvezi s statusom;
 • ravnatelju posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali odvzem statusa.

Obveznosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja:

 • postopa in ukrepa v skladu z določili teh pravil;
 • upošteva predloge učiteljev, staršev, učenca in trenerjev;
 • obvesti starše, društvo ali šolo o mirovanju, prenehanju ali odvzemu statusa učencu.

 

VARSTVO PRAVIC

Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti učenca je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

 Učenčevi starši lahko ob dodelitvi ali prenehanju, odvzemu ali mirovanjem statusa oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa:

 • zahtevajo, da se odločitve preverijo ali
 • ugovarjajo, če menijo, da so v nasprotju z določbami teh pravil, odločb in s sklenjenim dogovorom ali z drugim aktom oziroma predpisom.

 

Mediacija

Za miren in dogovoren način reševanja konfliktov in sporov lahko šola staršem predlaga postopek mediacije.

 

Pritožba

Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo učenčevi starši na pritožbeno komisijo šole v petnajstih dneh po prejemu pisne odločbe. Pritožba se vroči pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik ravnatelju šole, ki je odločbo izdal.

O pritožbi odloča 5-članska pritožbena komisija šole, ki jo imenuje predsednik Sveta zavoda za vsak posamezni primer posebej. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole).

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je učencu dolžna zagotoviti novo možnost, da jih opravi oziroma mu na drug način prizna pravice.

Zoper odločitev komisije ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na krajevno pristojno Upravno sodišče RS v tridesetih dneh od prejema pisne odločitve pritožbene komisije. Tožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem sodišču.

 

EVIDENTIRANJE in HRAMBA 

Evidentiranje

Dokumentarno gradivo o statusa učenca vodi tajnik v skladu  Uredbo o upravnem poslovanju.

V evidenco dokumentarnega gradiva se evidentira dokumentarno gradivo, ki ga šola prejme ali nastane pri odločanju o dodelitvi statusa učenca perspektivnega in vrhunskega športnika ali perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika.

Evidenca dokumentarnega gradiva se vodi po vrstnem redu zadev na podlagi Načrta klasifikacijskih znakov, ki ga sprejme ravnatelj.

 

Hramba

Dokumentarno gradivo se hrani po letnici nastanka in klasifikacijskih znakih.

Prispele vloge o statusu učenca se vložijo v mapo nerešenih zadev. Ko se zadeva reši, se pred vložitvijo v mapo tekočih zbirk označi rok hrambe. Rok hrambe je določen v Načrtu klasifikacijskih znakov.

Če se zadeva iz tekoče zbirke dodeli v ponovno obravnavo, se prenese v zbirko nerešenih zadev.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave