Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

PRVO TRILETJE

 

 

PREDMET

RAZRED
1. 2. 3.
T L T L T L
Slovenščina 6 210 7 245 7 245
Matematika 4 140 4 140 5 175
Angleščina     2 70 2 70
Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70
Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70
Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105
Šport 3 105 3 105 3 105
Število predmetov 6 7 7
Število ur tedensko 20 23 24
Število tednov pouka 35 35 35
Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Št. tednov dejavnosti 3 3 3
Razširjeni program
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik 2 (70)    
Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami  

0,5

 

0,5

 

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk 1 (35) 1 (35) 1 (35)
Interesne dejavnosti 2 (70) 2 (70) 2 (70)

 

DRUGO TRILETJE

 

 

PREDMET

RAZRED
4. 5. 6.
T L T L T L
Slovenščina 5 175 5 175 5 175
Matematika 5 175 4 140 4 140
Tuji jezik 2 70 3 105 4 140
Likovna umetnost 2 70 2 70 1 35
Glasbena umetnost 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
Družba 2 70 3 105    
Geografija         1 35
Zgodovina         1 35
Naravoslovje         2 70
Naravoslovje in tehnika 3 105 3 105    
Tehnika in tehnologija         2 70
Šport 3 105 3 105 3 105
Gospodinjstvo     1 35 1,5 52,5
Število predmetov 8/9 9 11
Število ur/teden 23,5 25,5 25,5
Število tednov pouka 35 35 35
Oddelčna skupnost* 0,5 0,5 0,5
Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni
Število tednov dejavnosti 3 3 3
Razširjen program
Neobvezni izbirni predmeti 2/1 (70/35) 2/1 (70/35) 2/1 (70/35)
Individ. in skupin. pomoč 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni/dodatni pouk 1 (35) 1 (35) 1 (35)
Interesne dejavnosti 2 (70) 2 (70) 2 (70)

 

TRETJE TRILETJE

 

PREDMET

RAZRED
7. 8. 9.
T L T L T L
Slovenščina 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika 4 140 4 140 4 128
Tuji jezik 4 140 3 105 3 96
Likovna umetnost 1 35 1 35 1 32
Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 32
Geografija 2 70 1,5 52,5 2 64
Zgodovina 2 70 2 70 2 64
Državljanska in domovinska kultura ter etika  

1

 

35

 

1

 

35

   
Fizika     2 70 2 64
Kemija     2 70 2 64
Biologija     1,5 52,5 2 64
Naravoslovje 3 105        
Tehnika in tehnologija 1 35 1 35    
Šport 2 70 2 70 2 64
Izbirni predmeti * 2/3 70/105 2/3 70/105 2/3 64/96
Število predmetov 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Število ur/teden 27/28 27,5 /28,5 27,5 /28,5
Število tednov pouka 35 35 32
Oddelčna skupnost* 0,5 0,5 1
Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni
Število tednov dejavnosti 3 3 3
Razširjeni program
Individ. in skupin. pomoč 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni/dodatni pouk 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

*Učenci od 4. do 9. razreda imajo uro oddelčne skupnosti po urniku.

 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Znotraj pouka vseh predmetov lahko poteka od 1. do 9. razreda notranja diferenciacija, ki omogoča prav vsakemu učencu delo glede na njegove zmožnosti.

V šolskem letu 2023/24 bomo diferenciacijo izvajali v 8. in 9. razredu, in sicer tako, da bodo učenci pri vseh urah slovenščine, matematike in angleščine razporejeni v manjše učne skupine in imajo možnost dosegati vse cilje, opredeljene v učnih načrtih.

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK

Kot že vrsto let bomo tudi v tem letu izvajali pouk posameznih predmetov v fleksibilnem predmetniku, katerega največje prednosti so:

  • manjša tedenska obremenitev za učence,
  • manj različnih predmetov na urniku,
  • več možnosti za medpredmetno povezovanje,
  • sodobne in aktivne oblike pouka, ki spodbujajo učno motivacijo. Pouk v fleksibilnem predmetniku bo potekal:

 

Razred Predmet
4. NRA, NTE
5. NRA, NTE
6. GEO, ZGO, NRA, NTE
7. ZGO, GEO, SPH, ROD
8. SPH, POK, RVT, MME, ROD
9. NPH, ROM, EZR, KEŽ, ROD

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave