Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

PRVO TRILETJE

PREDMET

RAZRED

1.

2.

3.

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

Matematika

4

140

4

140

5

175

Angleščina

2

70

2

70

Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

Šport

3

105

3

105

3

105

Število predmetov

6

7

7

Število ur tedensko

20

23

24

Število tednov pouka

35

35

35

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Število tednov dejavnosti

3

3

3

Razširjeni program
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik

2 (70)

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1 (35)

1 (35)

1 (35)

Interesne dejavnosti

2 (70)

2 (70)

2 (70)

 

DRUGO TRILETJE

PREDMET

RAZRED

4.

5.

6.

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

5

175

5

175

Matematika

5

175

4

140

4

140

Tuji jezik

2

70

3

105

4

140

Likovna umetnost

2

70

2

70

1

35

Glasbena umetnost

1,5

52,5

1,5

52,5

1

35

Družba

2

70

3

105

Geografija

1

35

Zgodovina

1

35

Naravoslovje

2

70

Naravoslovje in tehnika

3

105

3

105

Tehnika in tehnologija

2

70

Šport

3

105

3

105

3

105

Gospodinjstvo

1

35

1,5

52,5

Število predmetov

8/9

9

11

Število ur/teden

23,5

25,5

25,5

Število tednov pouka

35

35

35

Oddelčna skupnost*

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Število tednov dejavnosti

3

3

3

Razširjen program
Neobvezni izbirni predmeti

2/1 (70/35)

2/1 (70/35)

2/1 (70/35)

Individ. in skupin. pomoč

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni/dodatni pouk

1 (35)

1 (35)

1 (35)

Interesne dejavnosti

2 (70)

2 (70)

2 (70)

 

TRETJE TRILETJE

PREDMET

RAZRED

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

4

140

3,5

122,5

4,5

144

Matematika

4

140

4

140

4

128

Tuji jezik

4

140

3

105

3

96

Likovna umetnost

1

35

1

35

1

32

Glasbena umetnost

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

2

70

2

70

2

64

Državljanska in domovinska kultura ter etika

1

35

1

35

Fizika

2

70

2

64

Kemija

2

70

2

64

Biologija

1,5

52,5

2

64

Naravoslovje

3

105

Tehnika in tehnologija

1

35

1

35

Šport

2

70

2

70

2

64

Izbirni predmeti *

2/3

70/105

2/3

70/105

2/3

64/96

Število predmetov

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Število ur/teden

27/28

27,5 /28,5

27,5 /28,5

Število tednov pouka

35

35

32

Oddelčna skupnost*

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Število tednov dejavnosti

3

3

3

Razširjeni program
Individ. in skupin. pomoč

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni/dodatni pouk

1

1

1

Interesne dejav.

2

2

2

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

*Učenci od 4. do 9. razreda imajo uro oddelčne skupnosti po urniku.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Znotraj pouka vseh predmetov poteka od 1. do 9. razreda notranja diferenciacija, ki omogoča prav vsakemu učencu delo glede na njegove zmožnosti. V 4., 5., 6., in 7. razredu se lahko pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina v obsegu največ ¼ ur pouka izvaja v manjših učnih skupinah. Učenci, razdeljeni v skupine, pri teh urah utrjujejo in ponavljajo oz. poglabljajo in razširjajo učno snov. V 8. in 9. razredu so učenci pri vseh urah slovenščine, matematike in angleščine razporejeni v manjše učne skupine in imajo možnost dosegati vse cilje, opredeljene v učnih načrtih.

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK

Kot že vrsto let bomo tudi v tem letu  izvajali pouk posameznih predmetov v fleksibilnem predmetniku, katerega največje prednosti so:

–      manjša tedenska obremenitev za učence,

–      manj različnih predmetov na urniku,

–      več možnosti za medpredmetno povezovanje,

–      sodobne in aktivne oblike pouka, ki spodbujajo učno motivacijo.

Pouk v fleksibilnem predmetniku bo potekal:

Razred Predmet

 

4.

NRA, NTE

5.

NRA, NTE

6.

GEO, ZGO, NRA, NTE

7.

TIT, LUM, GUM, DKE, ZGO, GEO, VNN, OGL

8.

TIT, LUM, GEO, BIO, ZGO, GUM, DKE, MME, OGL, RVT, VNN

9.

ZGO, GEO, LUM, GUM, VNN, OGL, ROM, ŠSP

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave