Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA:

 

Prijava

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • praviloma v juniju za naslednje šolsko leto oziroma
  • kadar koli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, preko prijavnice na eAsistent-u       v       mesecu       juniju.        Obrazec        je        priloga        teh        pravil. Prijavo   hrani    šola    do    konca    šolskega    leta,    za    katerega    je    bila    oddana. Učenci, ki imajo šolsko kosilo, prejmejo kartico s kodo, s katero se morajo vsak dan evidentirati na kodnem elektronskem čitalcu. Brez kartice ne morejo prejeti kosila. Kartico lahko pozabijo le enkrat v mesecu. Takrat se vpišejo v zvezek v kuhinji. Če pozabijo kartico večkrat v mesecu, kosila ne morejo prejeti, vendar se obračuna.

Naročilo na mesečno kosilo lahko učenci koristijo, če zaužijejo vsaj 15 (petnajst) kosil mesečno.

V primeru odsotnosti učenca, mu starši ne morejo nositi obrokov hrane domov.

 

Preklic prijave in odjava prehrane

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o preklicu lahko starši oddajo pri:

  1. razredniku,
  2. organizatorju šolske prehrane,
  3. v tajništvu ali računovodstvu šole.

Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave. Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v računovodstvu. Poiščejo pa ga lahko tudi na spletni strani šole ali s pomočjo modula Prehrana na eAsistent-u, kjer imamo vzpostavljen sistem blagajniškega evidentiranja prehrane.

 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

Starši so dolžni ODJAVITI posamezen obrok ali vse obroke s pomočjo eAsistent-a ali obrazcev na spletni strani šole.

Učenci, ki imajo dnevno kosilo, se morajo s kartico evidentirati na kodnem elektronskem čitalcu. Brez kartice ne morejo prejeti kosila.

Prijave in odjave na šolske obroke hrane sprejemamo vsak dan do 8.30.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga ODJAVI VSAJ EN DELOVNI DAN PREJ, in sicer do 8. 30 ure.

Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo subvencionirane obroke.

Učenec ne more odpovedati obrokov hrane.

V izjemnih primerih (nenadna bolezen ali kakšen drug izredni dogodek) se šteje za pravočasno odjavo, če je sporočena 1. dan učenčeve odsotnosti, do 8.30 ure na način, kot je naveden v prvem odstavku te točke.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurziji, taborih, ŠVN ipd., na katerih sodeluje šola, odjavi šola.

Odjavo odda pedagoški delavec, odgovoren za izvedbo določene dejavnosti. Odsotnost sporoči vsaj dan prej.

 

Dnevno kosilo

Dnevno kosilo lahko starši prijavijo s pomočjo obrazca, ki je objavljen na spletni strani šole.

 

Plačilo polne cene obroka

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave