Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Uveljavljanje subvencije šolske prehrane v šolskem letu 2023/2024

Za uveljavljanje subvencije malice in kosila staršem NAČELOMA NE BO VEČ POTREBNO ODDAJATI VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO, ampak bomo

na šoli upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, da družina učenca na dan 1. 9. 2023 ne bo imela veljavne odločbe o otroškem dodatku (ker pravice do otroškega dodatka ni uveljavljala). V tem primeru starši pri centru za socialno delo avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2023/2024, mora v avgustu 2023 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo. Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, ki velja tudi za pravico do otroškega dodatka. Subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2023 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

 

Višina subvencije in upravičenost do subvencije

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • Do popolne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eurov.
 • Do popolne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 442,94 eurov.

Subvencija za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev, lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Upravičenost do dodatne subvencije za malico in kosilo, ki jo določi šola

Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se poleg dohodka na družinskega člana, izraženega v odstotku povprečne plače, upoštevajo tudi druga dejstva in

okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca in ki nastopijo zaradi:

 • dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,
 • nenadne izgube zaposlitve staršev ter
 • naravne ali druge nesreče.

Poleg vloge na obrazcu morajo starši priložiti še utemeljitev, katere od okoliščin, navedene v zgornjem odstavku, so razlog za uveljavljanje te pravice in na kakšen način vplivajo na dejanski socialni in materialni položaj učenca.

Pred izdajo sklepa šola pridobi soglasje centra za socialno delo.

Upravičenci do subvencionirane šolske prehrane v višini cene kosila (v obdobju od 1. 9. 2023 do 1. 9. 2026):

 • učenec, ki se redno šola,
 • je prijavljen na kosilo,
 • povprečen mesečni dohodek na osebo NE PRESEGA zgornje meje dohodkovnega razreda.

 

Odločanje ravnatelja o pravici do subvencije, ki jo dodeli šola

O pravici do subvencije za malico in do subvencije za kosilo, ki jo dodeli šola, odloči ravnatelj s sklepom. Sklep mora izdati:

 • najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma
 • do avgusta za vloge, oddane v juniju in juliju za naslednje šolsko leto.

 

Plačevanje prehrane

Šolska prehrana (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je do 18. v mesecu.

Šolska prehrana se lahko plačuje tudi na:

 • Plačevanje računa preko trajnika, ki ga starši odprejo v  šoli.
 • E-račun na e-naslov

Račun za plačila stroškov prehrane lahko prejmete po elektronski pošti preko UJP.

 • E-račun v spletno banko

Starše, ki se prijavijo na prejemanje e-računov v spletno banko obveščamo, da lahko prejemajo e-račun le za vsakega otroka posebej. Če želite združeno položnico, lahko izstavimo račun v papirni obliki, kjer se na računu enega od otrok izpiše združen strošek prehrane.

 

Podrobnosti in potrebe obrazce prejmete v tajništvu oziroma računovodstvu šole (tajnistvo-os.polzela1@siol.net ali andreja.kumer@osnovna-sola-polzela.si).

Vsi obrazci so objavljeni tudi na spletni strani šole.

 

Ukrepi zaradi neplačevanja

V kolikor starši niso poravnali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se lahko učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane (razen malice) do plačila zaostalih obveznosti.

Pred tem se:

 • vroči staršem obvestilo in opomin,
 • ugotovi plačilna sposobnost staršev,
 • neplačane vrednosti se izterjajo preko izterjatelja in/ali vložene izvržbe,
 • pridobi mnenje pristojnega

Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane kljub opominu, sproži postopek plačila preko sodišča.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila so pristojni:

 • organizator šolske prehrane,
 • računovodkinja oziroma pooblaščena računovodska delavka,
 • ravnatelj.

 

Pritožba na sklep ravnatelja

Zoper sklep je dovoljena pritožba. Če sklep ni izdan v roku, ima vlagatelj pravico do pritožbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena.

Pisno pritožbo z obrazložitvijo zoper sklep je možno vložiti po pošti ali v tajništvo šole v osmih dneh po prejemu sklepa.

 

Odločanje ravnatelja o pritožbi

Najkasneje v sedmih dneh po prejemu pritožbe lahko ravnatelj na podlagi navedb v pritožbi in dodatnih poizvedb svojo odločitev spremeni.

Če svoje odločitve ne spremeni v sedmih dneh, odstopi pritožbo v reševanje pritožbeni komisiji (v nadaljevanju: komisija).

 

Odločanje komisije

O pritožbi odloča komisija, ki je na šoli pristojna za odločanje v zvezi z uresničevanjem pravic učencev.

Komisija je dolžna najkasneje v sedmih dneh od prejema pritožbe odločiti o pritožbi. Odločitev komisije je dokončna.

Zoper odločitev komisije je dovoljeno vložiti zahtevo za varstvo pravic na upravnem sodišču.

 

V času izrednih razmer se pravila šolske prehrane prilagodijo usmeritvam.

Celotna PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE in ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI si lahko preberete na spletni strani šole.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave