Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

1.OBMOČJE ŠOLE, POVRŠINE IN NJIHOVA UPORABA

 1. Zgradbe na centralni šoli: šola, telovadnica, športna dvorana.
 2. Zgradbi na podružnični šoli Andraž: šola in telovadnica.
 3. Zunanje površine:

– na centralni šoli: šolska okolica z dvoriščem, zelenicami, z nasadi drevja, okrasnega grmičevja in EKOVRTOM, s postajališčem za vozače ter večnamenskim športnim igriščem;

– na podružnični šoli Andraž: šolska okolica z zelenicami in otroškim igriščem.

 1. Športno dvorano šola uporablja skupaj s KK HOPSI, športno igrišče pa le v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa je namenjeno občanom Polzele (sicer je celotno igrišče v upravljanju šole).

 

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Razpored uradnih ur in način komuniciranja:

 • poslovni čas na centralni šoli:
  • od 7.00 do 16.05 (v času pouka) in
  • od 6.10 do 8.10 – jutranje varstvo (1. razred)
  • od 7.15 do 8.10 – varstvo vozačev (2.–5. razred)
  • od 8.20 do 13.30/14.20 – pouk
  • od 12.45 do 14.20 – varstvo vozačev (5.–9. razred)
  • do 16.05 – OPB (pričetek po končanem pouku)
  • vsako sredo od 9.00 do 12.00 ure (med počitnicami)
 • poslovni čas na podružnični šoli Andraž:
  • od 7.10 do 8.10 – varstvo vozačev
  • od 8.20 do 12.40 – pouk
  • do 15.15 – OPB (pričetek po končanem pouku)
 • Govorilne ure ravnateljice za starše: vsak ponedeljek od 7.30 do 9.30 ure.
 • Skupne govorilne ure za starše: od 17.00 do 18.00 ure vsak drugi četrtek v mesecu.
 • Starši lahko pokličejo učitelja po telefonu v tajništvo šole v času individualnih govorilnih ur oz. izven urnika šolskih dejavnosti (dogovor z učiteljem).
 • Starši lahko v nujnih primerih kadar koli pokličejo v tajništvo šole.
 • V tajništvu se lahko oglasite in telefonirate v času uradnih ur, ki so:

 

3. NADZOR V ŠOLSKIH PROSTORIH V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI, KI JIH ORGANIZIRA ŠOLA

 

 1. Nadzor v šolskih prostorih opravljajo vsi delavci šole v skladu s svojimi pooblastili.
 2. Šola je odprta od 6.00 do 16.30. Po 16.30 uri je šola zaklenjena in učenci smejo v šolske prostore le v spremstvu delavca šole. Na podružnici v Andražu je šola odprta od 7.10 do 15.30 ure.
 3. Pouk se prične ob 8.20. V preduri, to je od 7.30 do 8.15, potekajo razširjeni program šole in izbirni predmeti. Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka, se v garderobi preobujejo in gredo v učilnice, kjer se mirno pripravijo na pouk.
 4. Po končanem pouku oziroma šolskih dejavnostih učenci zapustijo šolo, razen učencev, ki gredo v oddelek podaljšanega bivanja (1., 2., 3., 4. razred), učencev, ki čakajo na avtobus in so v varstvu vozačev (5., 6., 7., 8. in 9. razred). Nadzorna oseba se določi v razporedu varstva, ki visi na oglasni deski v skupnem prostoru za učitelje in na hodniku.
 5. V učilnicah se učenci po pouku lahko zadržujejo le z dovoljenjem učitelja, ki poskrbi tudi za nadzor.
 6. Učenci podaljšanega bivanja samostojno obiskujejo knjižnico.
 7. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, jedilnici, garderobah, pred sanitarijami in na ploščadi pred vhodom Harmonija poskrbijo dežurni učitelji.
 8. V času malice je v učilnici razrednik. Dežurni učenci odprejo okna. V primeru, da razrednik manjka, ga nadomešča sorazrednik oz. zagotovi nadomeščanje pomočnica ravnateljice.
 9. V času kosila imajo nadzor v jedilnici dežurni učitelji in učitelji OPB. Ti poskrbijo tudi, da učenci ne motijo pouka v bližnjih učilnicah. Na predmetni stopnji dežura učitelj v pritličju tudi celotno 6. učno uro.
 10. V šolskih prostorih in v času izvajanja šolskih dejavnosti izven šole je uporaba informacijsko-komunikacijskih naprav dovoljena le s privolitvijo učitelja. V primeru, da učenec te naprave uporabi brez dovoljenja učitelja, mu jih učitelj odvzame. Pred odvzemom učenec napravo zaklene oz. ugasne. Napravo učitelj izroči razredniku, ki jo shrani v za to namenjen prostor, ki onemogoča kakršno koli zlorabo. Napravo vrne razrednik staršem. Če učenec naprave učitelju oz. razredniku noče izročiti, razrednik obvesti starše.
 11. Starši lahko v nujnih primerih pokličejo učenca v tajništvo šole.
 12. Učenci zapustijo učilnico, ko učitelj zaključi uro. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen; za splošno urejenost učilnice so odgovorni vsi učenci, skupaj z učiteljem.
 13. Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, pred učilnico mirno počakajo, da vsi odidejo iz nje. V učilnici se pripravijo na pouk.

 

 

4. HRANJENJE GARDEROBE IN UREJENOST GARDEROBNIH PROSTOROV

 1. Učenci 1. razreda imajo obutev in vrhnja oblačila v za to določenem garderobnem prostoru. Učenci od 2. do 5. razreda imajo obutev in vrhnja oblačila v svojem garderobnem prostoru. Učenci od 6. do 9. razreda imajo obutev in vrhnja oblačila v garderobnem prostoru, kjer imata po dva učenca svojo omarico. Učenci dobijo prvi šolski dan kodo in navodilo za uporabo omarice. Garderoba je opremljena s kamerami.
 2. Vsi učenci odložijo obutev in vrhnja oblačila v garderobi in se preobujejo v šolske copate. Učenci so v šoli zaradi varnosti obuti v copate z nedrsečim podplatom. V primeru nastanka poškodb ob neprimerni obutvi učencev prevzemajo odgovornost skupaj z njimi starši sami.
 1. Med urami športne vzgoje pustijo učenci od 1. do 5. razreda oblačila v slačilnicah pred telovadnico, učenci od 6. do 9. razreda pa v slačilnicah v telovadnici.
 2. Kadar potekajo ure športne vzgoje na prostem, se učenci od 6. do 9. razreda preobujejo v garderobi v dogovorjeno obutev, po končani uri pa spet v šolske copate.
 3. Za vredne stvari učenec odgovarja sam (ali jih pusti doma), očala pa shrani v škatlico, ki jo da v torbo.
 4. V času kosila učenci, ki niso v oddelku podaljšanega bivanja, odložijo torbe na police ob kuhinji pred jedilnico.
 5. Razrednik na razredni stopnji preverja urejenost garderob ob prisotnosti učencev. Vsak dan dežurni učitelj na razredni stopnji ob začetku pouka preveri urejenost garderob, o nepravilnostih takoj obvesti razrednika. Med odmori to storijo vsi učitelji, ki so na razredni stopnji dežurni v pritličju.
 6. Na predmetni stopnji preverjajo urejenost garderob med odmori in po pouku dežurni učitelj, dežurni učenec (v skladu z zapisanimi nalogami) in hišnik, ki skrbi za urejenost garderobne omarice, ter razrednik med uro oddelčne skupnosti. Urejenost garderob bo preverjala tudi komisija šolske skupnosti. Nepravilnosti v garderobi razredniki takoj zapišejo v zvezek popravil in obvestijo hišnika, ki le-te odpravi.
 1. Učitelj v OPB opravi pred odhodom domov dnevno kontrolo v garderobi svojega oddelka in preda informacije razrednikom.
 1. Učenci – uporabniki garderobnih omaric uporabljajo in skrbijo za garderobne omarice skladno s šolskimi Pravili o uporabi garderobnih omaric.

 

5. DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV

Dežurstva so pred poukom, v času odmora, neposredno po pouku do odhoda šolskih avtobusov, med malico, kosilom, ob dnevih dejavnosti, ob posameznih prireditvah, skratka ob vseh organiziranih dejavnostih šole.

 1. DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV IN DELAVCEV ŠOLE – FIZIČNI NADZOR NA ŠOLSKEM PROSTORU
 2. Razpored dežurstev strokovnih delavcev in delavcev šole pripravi pomočnica ravnateljice na začetku šolskega leta in visi na oglasni deski pri vhodu, na oglasnem panoju pred tehniško učilnico in oglasnem panoju v prvem nadstropju. V primeru odsotnosti strokovnega delavca poskrbi za nadomeščanje dežurstva pomočnica ravnateljice. Dežurstvo strokovnih delavcev se prične:
 • ob 7.10 uri (učiteljica varstva vozačev za učence od 2. do 5. razreda),
 • za 1. in 2. triletje ob 7.45 uri in konča ob 13.20 (na avtobusni postaji ob 13.35),
 • za predmetno stopnjo ob 7.25 in konča ob 14.00 oz. ob 14.40 uri.

Naloge dežurnih strokovnih delavcev:

 • nadzirajo in zagotavljajo red na hodnikih, v učilnicah, garderobi, jedilnici, pred sanitarijami ter na avtobusni postaji, ki je namenjena le učencem vozačem;
 • dežurni delavci poskrbijo za sprejem in oddajanje otrok na razredni stopnji;
 • dežurni delavci v pritličju posebej nadzirajo vse garderobe, Sončni vhod in vhod Harmonija;
 • o posebnostih obvestijo odgovorne osebe;
 • hišnik opravlja nadzor na vhodu v garderobah, na postajališču (z obhodi v okolici šole);
 • čistilke opravljajo nadzor na hodnikih, v sanitarijah, na postajališču;
 • varnostnik opravlja nadzor z obhodi v okolici šole (ob koncu tedna).

 

6. VAROVANJE IN NADZOR VSTOPA V ŠOLO

TEHNIČNI NADZOR

 • Videonadzor s kamerami, priključenimi na monitor v kabinetu TIT. Nadzorujemo vstop v šolo na vhodih in prostor za šolo.
 • Alarmni sistem je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli, in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb. Ob sprožitvi se vklopi zvočni signal in telefonski klic izbrane osebe varovanja.
 • Reflektorji s fotocelicami so nameščeni za nočno osvetlitev vhodov in preprečujejo morebitna poškodovanja ipd.

 

Šola ima štiri vhode: Sončni vhod, Harmonijo, Mavrični vhod in vhod za prvošolce – Pravljični vhod. POŠ ima vhod v šolo spredaj.

 • Vhod za prvošolce se odpira ob 6.10, Sončni vhod ob 6.00, Harmonija ob 6.00 in Mavrični vhod ob 6.00. Vhod na POŠ se odpira ob 7.15.
 • Učenci prihajajo v šolo in iz šole peš, s kolesi, z avtobusom oziroma jih pripeljejo starši z avtomobili.
 • Starši oz. spremljevalci učencev v 1. triletju spremljajo otroke pred poukom in po njem izključno do vhodnih vrat. Starši si lahko ogledajo vzgojno-izobraževalni proces le na povabilo učiteljice, sicer pa z dovoljenjem ravnateljice. Učenci 1. razreda vstopajo samo pri Pravljičnem vhodu, učenci 2., 3., 4. ter 5. razreda vstopajo pri Sončnem vhodu.
 • Starši učencev 2. in 3. triletja lahko počakajo svojega otroka pred vhodom v šolo. Do učilnice lahko gredo le, če imajo vabilo na govorilno uro. Če gredo k strokovnemu delavcu, morajo vstopiti skozi Sončni vhod in se javiti dežurnemu učitelju.
 • Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda vstopajo skozi Harmonijo (vozači) in skozi Mavrični vhod.
 • Ob 8.30 uri zaklenemo Pravljični, Mavrični vhod in vhod Harmonija in jih odklenemo ob 12. uri.
 • Ob 16.30 zaklenemo Sončni vhod.
 • V popoldanskem času je vstop v šolo možen le, če gre za redne oziroma vnaprej dogovorjene dejavnosti. Takrat je za nadzor zadolžen vodja dejavnosti ali drugi pooblaščeni delavec šole.
 • Če učenec ali starši pridejo v šolo po pozabljene stvari, opravijo to v spremstvu delavca šole.
 • V primeru kraje takoj obvestijo razrednika ali dežurnega učitelja.
 • Učilnice in učencem dostopne prostore odklepajo učitelji v dogovorjenem času (10 minut pred poukom, dejavnostjo).
 • Dostop do ključev ima hišnik oz. pooblaščene osebe, čistilke pa vsaka za svoje prostore čiščenja. Rezervni ključi so shranjeni v posebnem sefu ali ognjevarni omari.
 • Razpolaganje s ključi vrat in šiframi alarmnega sistema je urejeno s posebnim Pravilnikom o odgovornosti in varovanju ključev.

 

7. POSTOPEK OB NEZGODI UČENCA V OŠ

 1. Strokovna delavka/delavec je dolžna/dolžan takoj nuditi prvo pomoč, zavarovati in pregledati kraj nezgode.
 2. Nemudoma mora obvestiti razrednike in pomočnico ravnateljice, v njeni odsotnosti pa vodjo aktiva.
 3. Strokovni delavec takoj obvesti enega od staršev oz. skrbnikov.
 4. Glede na težo poškodbe v dogovoru s starši učenec ostane v šoli ali ga prevzamejo starši (domača oskrba/zdravnik). V primeru, da učenec potrebuje nujno medicinsko pomoč, tajnica takoj pokliče zdravstveni dom oz. številko 112. V primeru  njene odsotnosti to stori pomočnica ravnateljice.
 1. Strokovna delavka/delavec, ki je bil/-a prisoten/-na v času nezgode, takoj čitljivo in po vseh rubrikah izpolni interni zapisnik o nezgodi učenca, ki ga obvezno podpiše pomočnica ravnateljice. Zapisnik se preda v tajništvo. (priloga: interni obrazec – zapisnik o nezgodi učenca).

 

8. NAČINI OBVEŠČANJA UČENCEV IN STARŠEV:

 • spletna stran šole (publikacija šole, pravilniki in ostale informacije),
 • spletna aplikacija e-Asistent,
 • pisna obvestila staršem in učencem s pomočjo IKT-tehnologije,
 • ustrezne vsebine na urah oddelčne skupnosti,
 • sestanki šolske skupnosti (zapisniki),
 • programi aktivnosti,
 • okrožnice, oglasne deske,
 • učenci so za nadomeščanje obveščeni preko oglasne deske in urnika na spletni strani šole,
 • oglasni pano pri vhodu, v POŠ pri vhodu v šolo pred garderobo.
 • radijske oddaje, šolsko glasilo
 • pisna obvestila staršem in učencem,
 • obvestila preko šolskega ozvočenja,
 • roditeljski sestanki, govorilne ure za starše, seje sveta staršev, sveta zavoda, tima EKOŠOLE, svetovalne ure za učence, vzgojni projekti šole,
 • delavnice, okrogle mize, predavanja …

 

9. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 • Vsi skrbijo za red in čistočo v šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah, še posebej pa učenci v okviru ur oddelčnih skupnosti.
 • Učenci skrbijo za red in čistočo učilnice (uredijo stole in klopi, poberejo smeti in skrbijo za cvetje in urejeno učno okolje).
 • Učenci ločeno odlagajo odpadke v za to namenjene zabojnike.
 • Reditelji javijo učitelju morebitne odsotne učence, vodstvu šole pa odsotnost učitelja, če ta traja več kot 5 minut.
 • Reditelji prinašajo in odnašajo malico, po uri obrišejo tablo.
 • Za sabo zapirajo vrata stranišč, varčno uporabljajo papirnate brisače in toaletni papir ter skrbijo za red v straniščih.
 • Varčujejo z energijo (elektriko, vodo).
 • Razvijajo kulturo prehranjevanja v šoli.
 • Prinašanje in pitje alkohola je v šoli in šolskem okolišu izrecno prepovedano.
 • V vseh prostorih šole in šolskem okolišu velja tudi prepoved kajenja.

 

Pravila hišnega reda veljajo na vsem šolskem prostoru, s katerim upravlja šola (zgradba, dvorišče, parkirišče, igrišče in druge površine, kjer potekajo šolske dejavnosti).

Opomba: Varstvo vozačev in otrok, ki čakajo na pouk, razporeja strokovnim delavcem pomočnica ravnateljice, prav tako zagotavlja nadomeščanje manjkajočih strokovnih delavcev.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave