Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Karierno orientacijo vodi svetovalna delavka Katja Čeh.

 

AKTUALNO 2022/23:

Znano je stanje prijavljenih na vpis v srednje šole. Do 24. aprila je možen še prenos prijavnic.
Znan je nabor srednješolskih programov za deficitarne štipendije – preverite razpis.
Izšel je Razpis za vpis v srednjo šolo za 2023/24 – seznam vseh programov in števila mest.
Izšel je Srednješolski vpisnik – brošura dijakov z uporabnimi informacijami za devetošolce.

Devetošolci so pripravili nasvete za tiste, ki še izbirajo svojo poklicno pot (poglej).


ROKOVNIK VPISA
V prilogi najdete pomembne datume aktivnosti ob vpisu v srednje šole: odpri.

SEZNAM SREDNJIH ŠOL IN NJIHOVIH PROGRAMOV: Preneseš lahko seznam srednješolskih programov Savinjske regije in pogledaš tudi njihove video predstavitve. Celoten razpis za vpis se vsako leto v januarju objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za vas sta pomembni predvsem Informacija o vsebini in priloga 1.

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA
Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 21/22, se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Tabelo za izračun točk najdete tukaj.

Izjeme: rudarstvo, umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); športni oddelek gimnazije (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki).
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).

 

IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

1. krog: V 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v prvem krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki niso zbrali dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. Prejmejo novo prijavo, na katero navedejo želene programe;

2. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 1. krogu, kandidirajo na 10 % prostih mest na šolah, ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov;

3. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 2. krogu se vpišejo na šole, ki še imajo prosta mesta.

Zbirnik omejitev za pretekla šolska leta v Savinjski regiji – prenesi.

 

KORISTNE POVEZAVE

Učenci naj poleg informacij, ki jih dobijo v šoli, skušajo razmišljati tudi s pomočjo sledečih spletnih strani:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (rokovnik, razpis za vpis (januar), arhiv podatkov vpisa, omejitev, …);
– Portal Moja izbira (opisi poklicev, srednjih šol, srednješolskih programov, tabela za izračun točk, informacije o štipendijah, …);
– Portal eSvetovanje Zavoda za zaposlovanje (vprašalniki za odkrivanje interesov, lastnosti, kompetenc; informacije o poklicih, trgu dela itd.);
Poklicni barometer (napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela)
Srednješolski vpisnik (izide vsako leto na novo)
VšečKAM in GREM (karierni center za mlade – Novus Velenje)
Kariera v gostinstvu in turizmu (promocija poklicev v gostinstvu in turizmu)
Poklici danes za jutri (poklici, predstavljeni skozi osebne zgodbe mladih)
– Računalniški program Kam in kako (geslo dobijo učenci v šoli; interaktivni vprašalnik, predstavitve poklicev, …);
– Serija izobraževalnih oddaj RTVS: To bo moj poklic (polurne oddaje, ki predstavljajo različne poklice);
Dijaski.net (raznovrstne informacije glede srednje šole);
Watchado (portal z video zgodbami o različnih delovnih mestih in aktualnih poklicih po tujini; potrebno znanje angleščine/nemščine);
– spletne strani srednjih šol (predmetniki, urniki, dejavnosti).

KAM PO NASVET?

Poleg aktivnosti v okviru razrednih ur, se bodo devetošolci skupaj s starši udeležili individualnih posvetovalnih pogovorov pri svetovalni delavki v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Če bi potrebovali več pomoči pri izbiri, se obrnite na svetovalno delavko v šoli ali na Karierni kotiček UPI Ljudske univerze v Žalcu (03 713 35 51).

ŠTIPENDIJE

Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši za učence zaprosite za eno izmed štipendij. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/) ter spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/).

Po Zakonu o štipendiranju (Ur. l. št. 56/2013 s pričetkom veljavnosti dne 1. 1. 2014) je med drugim možno zaprositi za naslednje štipendije:

  • državno štipendijo (več informacij),
  • sofinancirano kadrovsko štipendijo (izmenjevalnica),
  • Zoisovo štipendijo (razpis),
  • štipendijo za deficitarne poklice (razpis),
  • štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.

Poleg navedenih je možno pridobiti tudi štipendije različnih ustanov oz. fundacij, ali pa občin oz. regij. Za te informacije spremljajte spletišče: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov .

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave